Magyar hit és őstörténet
Menü
 
 
Reklámfal
 
Menü2
 
BÍRÓ LAJOS A MAGYAR JÉZUS, ÉS IZRAEL ELVESZETT TÖRZSEI
 
 
Boltok, kiadók
 
Kultúra
 
Számláló
Indulás: 2006-08-24
 
G-Mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Alapítványok
 
Hírek/Cikkek
Hírek/Cikkek : BÁL-CZEFÓN = A KAIRÓI ÓRIÁS-SZFINX

BÁL-CZEFÓN = A KAIRÓI ÓRIÁS-SZFINX

  2011.03.11. 15:11

Bál Czefón szó egyetlen ismeret felsorolásul csak Mózes második és negyedik könyve szolgál az izraeliták Egyiptomból való kivonulása utolsó állomás helyének meghatározója gyanánt a következő három versben:


 

Bál Czefón szó egyetlen ismeret felsorolásul csak Mózes második és negyedik könyve szolgál az izraeliták Egyiptomból való kivonulása utolsó állomás helyének meghatározója gyanánt a következő három versben:

  1. Exodus XIV. 2.: „Szólj Izrael fiaihoz, forduljanak vissza s táborozzanak Pihachirot előtt, Migdól és a tenger között, Bál Czefón előtt, vele szemben táborozzanak a tenger mellett.”
  2. Exodus XIV. 2.: „Fáraónak minden lovagja és szekere és minden serege Pihachirotban valának, Bál Czefón ellenében.”
  3. Numeri XXXIII. 7.: „Elvonultak Etamból s visszafordultak Pihachirot felé, mely Bál Czefón előtt van, s táboroztak Migdól előtt.”

Mit értett Mózes Bál Czefón alatt?  Ez olyan ismeretlen fogalom, amelyre 2000 esztendőn át zsidó, mohamedán és keresztény tudósok találgatva feleltek, anélkül, hogy valami bizonyosat tudnának mondani.  Josephus Flavius, zsidó hadvezér a K.u. az első évszázadban görög nyelven írta történelem könyveit.  Az Ő magyarázata szerint, Bál Czefón a Vörös-tenger mellett fekvőhely, ahová három nap alatt értek az izraeliták.  (Némäti, 141. old) Tudnivaló azonban, hogy a nagy tekintélyű Josephus nem járt Egyiptomban, se a Vörös-tengernél: Ő az izraeliták kivonulását Egyiptomból nem tanulmányozta tüzetesen. 

Exodusnak Bál Czefónnal meghatározott legérdekesebb és döntő színtere se a nyelvészeti, se a földrajzi, se a mitológiai kritika szemüvegen átnézve nem lehetett a Vörös-tenger mellett:  Mind annak dacára a nagy tekintélyű Josephus Flaviusnak téves álláspontjára helyezkedett az Exodus valamennyi fejtegetője, a szent egyházatyáktól elkezdve át egészen a legújabb kori egyiptológusokig. 

Bál Czefón ismeretlen szó szerkezetére a következő bibliai istennevek hasonlítanak:  Bál Peor, Bál Szebub, Bál Perit, Bál Hamon, Bál Szamen . . . Továbbá a következő istennek szentelt bibliai városnevek: Bál Gad, Bál Haczor, Bál Hermon . .

Bál szó hangtani változatai a Szent-biblia fordításokban s a világirodalomban Baal, Baál, továbbá Bél, Béél, Beal.  Jelentése a chald meg az arab biblia fordításokban annyi, mint bálvány.

Héber irodalomban a többes számú Bálim szónak jelentése bálvány, azonban az egyes számú Bálé istenen kívül még Úr.  Jehovát maguk az izraeliták Bálom, azaz Uram Istennek szólították. (Némäti, 143. old.)  Gyakran megtörtént, hogy az Izrael fiai szintén áldoztak Bál Peor, Bál Hamon . . . nevű istenek bálványainak. 

Czefón szó héberül leírva előfordul vav betűvel, vagy vav nélkül.  Hangtani változatai Philo olvasása szerint, CZAFON.  Renan és Gesenius értelmezése szerint, ez a szó TIFON, hasanlóak Tirusz és Tanisz városnevekhez, miknek héber neve Czur és Czoan.  Ennek a jelentése háromféle, úgymint:

  1. elrejtett, rejtély, tehát szoros a görög Szfinx fogalommal.
  2. őr, felügyelő, gondviselő.
  3. észak, például: Erecz Csefon annyi mint Észak Országa, ami alatt Zakariás próféta Babilont, Jeremiás próféta Asszíriát, Ézsaiás próféta pedig meg Szíriát és Médiát értette (N.K. 143 old.)

E nyelvészeti összegezés után, Mózes fogalma szerint Bál Czefón annyi, mint az Észak Bálja.  A nyelvészeti meghatározás igazolható a kairói óriás szfinxnek kopt nevével.  Ugyanis Maqrizi és Sojuti arab földrajzírók tanusága szerint Al Kodhal s más arab szerzőknél fennmaradt szóhagyomány alapján az óriás-szfinxnek egyik legrégibb neve volt Belhit. (N.K. 143 old.)  Erre vonatkozó kutatás végeredménye szerint, Belhit szóban Bel jelentése megfelel a héber Bál fogalmának ezen kopt szóban Bel Zebul (144 old)[1]  Továbbá HIT kopt szónak jelentése Észak (144 old.)[2] Szintén azonos a héber Zefon-éval.  Így hát az óriás szfinx kopt nevének fogalma: Bel-Hit annyi mint az Észak Bélje. 

Öszegezve a nyelvészeti meghatározást Bál Czefón ismeretlen fogalma nem lehet egyéb, mint az óriás szfinxnek héber elnevezése.

Bál Czefón keresett történelmi okmányát a kairói óriás-szfinx hikszosz kori történelmének kutatása közben sikerült magában a Szent-bibliában feltalálni.  Tudniillik a Bál Czefón ismeretlen fogalmát felvilágosító targumhagyomány, mely az Exodus kutatók előtt csodálatosképpen ismeretlen maradt, Waltonus több nyelvű bibliájában chald nyelven olvasható, latin fordítással együtt, ezt Jonathan ben Uziel őrizte meg számunkra a K.u. 13 évszázadban összegyűjtött régi zsidó rabbi följegyzések alapján. (145 old.)[3]

Exodus XIV.[4] I. Szólai az Úr Mózeshoz, mondván:    2. „Szolj Izrael fiaihoz, hogy forduljanak visszafelé s táborozzanak a csatornák szájaii előtt, mik az emberfiak hasonlatosságára alkottattak hímnek s nőnek kinyitott szemekkel. Taniszhoziii tartozik ez a hely Migdol között s a tenger között, Czefón bálvánnyaliv átellenben, mely fennmaradt az Egyiptomiak összes bálványai közül: azért mondják az egyiptomiak, különb a Bál Czefónv minden bálványnál, amely fennmaradt és el nem pusztult; tehát menjenek  annak körülkerítésére s találjanak titeket táborozni annak vidékén egészen a tengerig.”   3. „ S monda fáraó Dathánnak meg Abirámnak, Izrael fiainak, kik visszamaradtak Egyiptomban: Izrael házának népe eltévedtvi a földön, bezárta őket Czefón bálvány a puszta vidék felöl. . .   9. „ . . .A fáraó szekereinek minden lova s lovagja meg serege a csatorna szája előttvii vala, mely Czefón bálvány előtt volt.”  10. „Fáraó pedig megszabadítva látta Czefón bálványt, mely előtt áldozatotviii mutatott be.”  (145. old)

A targum történelmi hagyománya Bál Czefón ismeretlent négy ízben határozottan Czefón bálványnak nevezi, ami alatt nem valami képzeletbeli istent, hanem egy mai napig is létező, látható s kézzel fogható szobrot ért, amely az említettek alapján csakis a kairói piramis temető óriás-szfinxje lehet.  A chald történelmi hagyomány képletben kifejezve így szól: Bál Czefón = a kairói óriás-szfinx. 

Migdól szó nem csak a Bibliában, hanem az újabb héber irodalomban is oly gyakran fordul elő, hogy azt Gadol gyöktől eredő tősgyökeres héber szónak szokás tekinteni; minél fogva eredeti héber eszméje a „kimagasló” jelentésének alapformája, „torony” a nemzetközi általános értelemben pedig „erőd”, koptul, arabul és szírül is. 

Mózes Migdólját az Exodus kutatók kivétel nélkül két rögeszmével értelmeztek: nevezetesen először „erőd”-nek, másodszor „a tenger közelében fekvő”-nek.   Ez a két kutatási irány vezette félre még az Egyiptom ókor földrajz kutatóit is.  Ezékiel és Jeremiás proféták Migdóljának meghatározását pedig a görög Magdolon erődített határvárossal, mely már Mózes korában létezett, a filiszteusokhoz vezető út azon helyén, ahol mostan a Suez-csatorna északi részénél Tell-El Szamut ismeretes, ezt az egyiptológusok elvetették.   Így a Mózes Migdóljának Ezékiel és Jeremiás proféták általi meghatározást más irányba, a tavak déli csúcsánál feltételezték; e nézetre Ebers[5]

megvallja, hogy „itten pontosabb meghatározást elérni alig lehetséges.” (146 old.)  Abban a demotikus írású tankönyv töredékben, melyet Spiegelberg és Daressy egyiptológusok ismertettek, négy Erőd van felsorolva, de bizonytalan, hogy Mózes korabeliek lennének.  Azon felül a méreteik nem engedik a feltételezést, hogy elégséges erőt, őrséget tudtak volna elszállásolni a félmillió izraeliták megtámadására.  Ezért az Exodus Migdóljának ehhez semmi köze. 

            Ellenben köztudomás szerint a Nimród óriás által Babilonban épített Migdólt a görög Septuginta, azonkívül Jozsefus Flavius történetíró nem erődnek, hanem a görög Pürgon, torony, szóval hasonlóképpen a latin Vulgata Turris (torony) szóval két ízben is fordították.  Ezért a Mózes említett Migdól torony fogalma megalapozott nyelv tény, melyre lehet építeni.  Tovább menve feltételezhetjük, hogy Mózes a babiloni Migdól alatt Nimród értendő, amennyiben a történelem tudósok Őt Nimródot Béllel azonosítják, amely által feltételezhető, hogy Mózes Bélnek síremlékét érthette, még mielőtt azt Xerxes perzsa király szétromboltatta volna. 

            Az nyilvánvaló, hogy az egyiptomi piramisok alatt a múlt és jelen tudósai tornyokat értettek.  A felsorolt bizonyítékok alapján a héber Migdól szónak a jelentése „kimagasló”, nemcsak tornyot hanem piramist is magába foglalja. 

            Mózes korában messze a múltba visszamenőleg léteztek már piramisok és az lenne a meglepő, ha Mózes e világ csodáit írásaiban nem említette volna.  Az Exodus piramisának Migdól elnevezése Palesztinában annyira a feledésbe ment, hogy Jób könyvében,[6] „kőrakás”-nak nevezi a piramist, később az Egyiptom jártas zsidó tudósok sohasem hívták migdol-nak hanem a „sem” emlék jelentési szóval nevezték. 

            Pihachirot Bál Czefón földrajzi elhelyezkedéséhez szolgál e szó.[7] (148. old.) E szót akár héber akár egyiptomi eredetűnek vesszük, földrajzi helye nem a Vörös-tenger, hanem a mostani Maszr el-Kahire(t) illetőleg a Fosztat területére esik. 

            A chald, arab és szír biblia fordítók PI szót a héber száj fogalomnak összetevőjeként használtak.  A HACHIROT szót pedig a chald targum épp úgy mint a szír Pesitta és a görög Septuaginta a héber Ha névelőre meg Chir-ot nőnemű szóra tagolták széjjel.  E szónak értelme „a csatorna szája”, helyrajzilag jelentené az arabul ismeretes Fum el-Khaligot, mely Nil folyam kisebb ágába ömlik. 

            Az egyiptológusok a PI szóban a város fogalmát állapították meg; amennyiben Pihachirot helynév hasonlít a bibliai Pitom és Pibaszt egyiptomi városnevekhez, melyekről többen, úgymint Brugse, Ebers és Naville bizonyították azt, hogy a Pitom hieroglif nyelven Petum, görögül Pátommos; Pibaszt hieroglif nyelven Pebeszt, görögül Bubasztos.  Mármost a Pihachirot a szent-bibliában egyiptomi vendégszó, amelyet csak Mózes könyve említ az Exodus utolsó állomásaként,[8] (149 old.) és egyszer a PI elhagyásával említi HACHIROT alakban;[9] láthatjuk a PIHACHIROT összetett szó, mely szerint PI szó város jelentéssel bír, ugyanúgy a Maszr el-Kahire(t), az arab Maszr nőnemű főnévnek város jelentéssel; HACHIROT pedig mintha visszhangja lenne a Kahiret arab város névnek.  Mózes idejében Ó-kairó helyén létezett Cher-ā ha hieroglif nevű táborváros ismeretes, a Mózest megelőző korból.  IV. Tutmes fáraó szfinx kőtáblájáról a Cher-cheraut, másként Cher-ā ha nevű város, melyen át szent út vezetett az óriás-szfinxtől a 24 kilométernyire fekvő Heliopolisz városba.  Ez ismertetés bizonyságát a hieroglif okmányok igazolják:[10]    

            A Bál Czefón elnevezés a hikszosz korból származott.  Az elmondott bizonyítéka alapján elfogadható az, hogy a héber irodalomban csak magában Mózes által ismert Bál Czefónt a kairói óriás-szfinx bibliai elnevezése, de ez az elnevezés régebbi időkre megy vissza, mint Mózes.  Ez időkben itt akkor Egyiptom fölött a hikszoszok uralkodtak.  Apëpi hikszosz fáraó 240.000 harcossal megerősítette Avarisz városát.  A város ura, nemzeti istenéül kimondottan csak Tifont imádta. 

            Érdemes megjegyezni, hogy az óriás-szfinx homlokát Tifon állatja a kígyó disziti, aminek testén még most is látható a Tifont jellemző vörös szin. A héber és a chald Czefón bálvány elnevezés hangtanilag egyezik a görög Tifonnal, amely az új birodalom hieroglif irodalmában Bál, majd Szet és végül Szutech neveken ismert.

            Szet = Tifon Horral való harca részletesen van ismertetve, képekkel ábrázolva Edfu templom falán.  „Hor a meggyilkolt atyjáért Oziriszért bosszút lihegve legyőzte Szetet s megfosztotta az Észak uralmától, ugyanakkor fölvette a Hormachu szfinx nevet.  Ennek megfelelően az új birodalom isteneinek kép sorozatában a legelső trónon már Hormachut látjuk ülni.  Ámbár az új birodalmat létrehozott vallás forradalom után a Ramszesz uralkodó család fáraói, kik Szet = Tifon hadisten segítségével hódításokat vittek végbe külföldön, Horon kívül imádói voltak még Szetnek is: mind annak dacára a XX. Dinasztia végén, az egyiptomiak ellenségeinek istene ellen elkeseredett vallásforradalom tört ki.  A papok Szet = Tifont egyházi rendelettel kizárták az egyiptomi isten-körből, megfosztván isteni trónjától, fogalmát gonosz elv, azaz ördög jellegével ruházta fel. Tiszteletét üldözés tárgyává tették, nevét és képét az összes régi emlékekről, ahol csak elérték kivakarták és helyét többnyire Horral helyettesítették.  (Mintha hasonlatosságot látnék az I. István kor rendeleteiben. B.L.)  Az egyiptomi vallásforradalom ily gyökeres pusztítása miatt, az új birodalmat megelőzött hikszosz-korból az óriás-szfinxre írott okmányt nem találhatni.  Kivéve azt az egyetlen egyet, melyben az óriás-szfinxnek eredeti Hun tulajdon neve maradt fenn.[11] (150 old.)  A XXI.-XXV.- ig dinasztia korabeli másolónál ez csakis úgy maradhatott fenn, hogy azt egyesítette az új birodalmi Hormachu névvel.”

 


 

 


 

[1] Footnote 17: Novum Testamentum Coptice.  Edidit Dr. M. G. Schwarze, Lipsiae, 1846. Matth. X. 25. Pars. I. Volumen I. page 35, linea 2.

[2]  Footnote 18: Peyronis Lexicon Copticum, Berolini, 1896, page 367.b) Hit = Septentrio.

[3]  Footnote 23: Biblia Sacra Polyglotta. Edidit Brianus Waltonus, Londoni, 1657, Tome IV. Pp.127-129. Targum Jonathon Ben Uziel. Exodus Caput XIV.

[4] Szövegmagyarázat:

i  Szóla. Etamban a puszta végén.

ii  A csatornák szája.  Pihachirot ismeretlen szónak chald fordítása a targumban: “(Kadam) fume chiratha”, szir biblia fordítása “Pum hirata” azaz “a csatornának szája”.  Ez alatt a Nil folyam kis ágába torkoló csatornának száját, arabul Fum el Khaligot értem. Az arab bibliában “Dsebelath szája” kifejezéssel van lefordítva. 

iii  Tanisz. Tudelai Benjámin rabbi Taniszt Czannak nevezte, értvén alatta Kairó erődjét. Egyébiránt hagyományban nem lehet minden szót történelmi igazság gyanánt tekinteni, elég, ha a lényeg az.

iv  Czefón bálvány.  Nemcsak Jonathon targumjában, hanema jeruzsálemi targumban, ugyszintén Erpenius arab bibliafordításában is “Czefón bálvány” négy ízben olvasható Bál Czefón helyett; Graetz zsidó történetírónál pedig Tifon bálványképe.

v  Különb a Bál Czefón minden bálványnál.  Egyiptomi szobrok között nincsen különb, nincsen nagyobbszerű a kairói óriás szfinxnél.

vi  Eltévedt.  A kairói óriás-szfinx  tekintete az ugynevezett Tévelygés-völgyére irányul.

vii  A fáraó hadserege a csatorna szája előtt vala.  Fum el Khalig csatorna szája előtt fekszik Okairó, hol már Mózes előtt, IV. Tutmesz fáraó idejében is a fáraó seregeinek táborhelye volt.

viii  Fáraó a Czefón bálvány előtt áldozott.  II. Ramszesznak, az Exodus fáraónak, szfinx-sztéléjén csakugyan ábrázolva látható, amint áldozatot mutat be az óriási-szfinx előtt.

[5]  Footnote 24: Ebers, Georg: Durch Gosen zum Sinai, Seite 99, 522

[6]  Footnote 28: Jób könyve III. Rész. 14 vers.

[7]  Footnote 31: Gesenius-Buhl: Hebraisches und aramäisches Handwörterbuch, 1910. Seite 634. “Pihachiroth. Die Lage ist unbekannt.”

                Pihachirot héber kezdőbetűjét F hanggal olvasta Szent Hieronyimus a latin Vulgata fordítója: ennek következtében Káldi magyar fordításában is “Fihahirot” hangtant változat áll.

[8]  Footnote 32: Mózes II. könyve, XIV. Rész. 2 meg 4. vers. – továbbá Mózes IV. Könyve, XXXIII. Rész. 7 vers.

[9]  Footnote 33: Mózes IV. Könyve, XXXIII. Rész. 8. vers.

[10] Footnote 34: Zeitschrift für aegyptische Sprache und Alterthumskunde. 1876. Seite 89. Der Traum des Königs Thutmes IV. bei der Sphinx. Von H. Brugsch

[11]  Footnote 42: Posta és Táviró Évkönyv 1915, ever. 157-168 lapokon. “Szfinx történelmi kutatásom. Irta Némäti Kálmán”. Azonkívül 1912 évben önállóan ivrét alakban megjeleni még a következő hieroglif értekezésem: “Az óriás-szfinx-nek hieroglif neve Hun.”

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Reklám

 

 

 

Szövetséget a szkíták úgy kötnek, akivel kötnek: egy nagy cserépedénybe bort öntenek, és azt összekeverik a szövetséget kötők vérével. Előzőleg hegyes késsel megsebzik, vagy karddal kissé megvágják testüket, azután pedig a serlegbe mártanak egy kardot, nyilakat, egy harci fokost, és egy lándzsát, majd hosszasan imádkoznak, azután pedig isznak ők maguk is, akik ily módon szövetséget kötöttek, meg kíséretük legtekintélyesebb tagjai is.

Herodotosz 

 

"Szent László (1077-1095) arcában a pártus királyok arca jön vissza valami egészen
időtlen mélységből... ez nem egy személyes arc, időtlen ez a királyi arc, mely a
királyi szkíta népek körében bukkan fel, és mindig az uralkodó arcvonásait állítja
elénk... Ha valaki egy árpádházi arcába belenézett, ismeretlen érzés és gyönyör
fogta el, mert olyan volt, mint hogyha az emberiség fényteli korszakát látta volna.
Azt az emberi arcot, amely közvetlenül a teremtés második pillanatában készült el.
Ezek nem földi arcú emberek voltak..."

Te vagy mindennek ős életfája , te izzó tűz örök forrata.Kibül ered minden alkota.

Karacsay Kódex

A gének nem hazudnak!!!!!!!

 

 

Grover Krantz nyilatkozta: „A magyarság ősisége egyenesen meglepő; én mezolitikumi nyelvnek találom, amely megelőzi a neolitikumi kort.”[8] Emellett még azt is kijelenti, hogy ha ez igaz, akkor a magyar nyelv tulajdonképpen a legidősebb helybeni nyelv Európában, vagyis az itt élők eredeti nyelve. (Krantz, 72)

http://mek.niif.hu/02600/
02612/02612.pdf

 

ma hírek

http://hunza.mlap.hu/

Hunzákról Hungároknak

Zenit Tv

Kis Hőtérkép Magyarországról

Őfelsége a SZENTKORONA

Katt a nagyításra+

Az Árpád-ház családi(uralkodóházi) címere II. András király 1202. évi aranybullájának hátlapján hétszer vágott háromszögű pajzzsal

 

A csodaszarvas (Szalai András rajza).

The Orion

Vigyáz Reánk!

 

 
Egy az Isten
 
Szavazás
Ez a kérdés már igen régóta aktuális.(sajnos)
Ön szerint meddig kell még gyermekeinknek a hazug finnugorizmust tanulnia ?

Minden úgy jó , ahogy van!
Csak egy óriási civil összefogás árán lehetséges!
Még a jelenlegi kormány alatt eltörlik.
Soha nem fogják megváltoztatni!
A régészet, genetika, néprajz, stb igazolta , hogy a magar ősnép. Azonnal cselekedni kell!
Mi az a finnugorizmus?! Már a finnek sem tanítják!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Bannerem
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Ajánló

 

 

 Free Tibet Banner

 

 


 

 

 

 

 

 

Geo Visitors Map website monitoring

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)