Magyar hit és őstörténet
Menü
 
 
Reklámfal
 
Menü2
 
BÍRÓ LAJOS A MAGYAR JÉZUS, ÉS IZRAEL ELVESZETT TÖRZSEI
 
 
Boltok, kiadók
 
Kultúra
 
Számláló
Indulás: 2006-08-24
 
G-Mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Alapítványok
 
A POZSONYI CSATA
Tartalom Árpád Népe és a velük egyesült őshonos lakosság a békesség és öröm földjén lakozó
MAGYARSÁG, a Magyar Birodalom ellen az egyesült európai német-római seregek támadást
indítottak. A háború céljaként Lajos király (Ludovicus Rex Germaniae) elrendeli:

"decretum... Ugros eliminandos esse", vagyis "rendeljük, hogy a magyarok
kiírtassanak" írja az annalium Boiarum.

A Hon-visszafoglalást, a hazajövetelt oly remek stratégiával végrehajtó Árpád
nagyfejedelem az ősi Hazának alapkövét tette le akkor, amikor az európai seregek
központosított erejének támadásával szemben megóvta népét a pusztítástól és legyőzte
Európa egyesült seregeit.

Szükséges, hogy megismerjük ennek a hatalmas viadalnak részleteit, az egyesült
európai hadseregek szervezetét és Árpád azon hadműveleteit, mellyel ezt a hatalmas
ellenséget megsemmisítette. Így írtak róla a múlt XIX. század történészei:

“Már június 17-ikén 907-ben roppant sereg gyűlt össze az Ensen túl Ensburg vára és
Sz. Flórián kolostora között, hol maga Lajos király is személyesen jelen volt. Az
itt megállapított hadjárati terv szerint, - melyben Nagy Károly császárnak az avarok
ellen ezelőtt több mint egy századdal (794) szerencsésen sikerült hadműködésének
utánzására ismerhetünk, - a német haderőnek, mely legnagyobb részben nehéz
gyalogságból állott, három hadoszlopra osztva egyszerre kellett előnyomulni s a Duna
völgyében működni. Maga a király s mellette Burghárd passaui püspök és Aribó gróf a
tartaléksereggel Ensburgnál foglaltak állomást. A Duna északi partján a vitéz
Luitpold kele határgróf nyomult elő; a déli parton Dietmár salzburgi érsek Zakariás
säbeni, Ottó freisingi püspökök, Gumpold, Hartvich és Helmprecht apát urak vezették
zászlóaljaikat; középett a Dunán Sieghard herczeg, a király rokona Rathold, Hattó,
Meinhard és Eisengrin bajor főurakkal vonult alá a hajóhaddal, a dunaparti két
hadsereg fedezete alatt. Mind a három hadosztály akadálytalanul nyomult elő Pozsony
tájáig, miután az Ensen innen lévő magyar csapatok a túlnyomó erő elől
visszavonulva, az ellenségnek szabad tért engedtek.

A magyar haderő vezetői, mielőtt erejüket összpontosíthatták, csak apróbb lovas
csapatokkal nyugtalanították a salzburgi érsek hadosztályát, mely a további
előnyomulást veszélyesnek tartva, Pozsony irányában megállapodott s a könnyű magyar
lovasság csatározásai ellen csak czélszerűleg megerősített táborában találhatott
biztonságot. Miután azonban a nemzetségek zászlóaljai megérkeztek, az összes magyar
haderő az ellenség hadtesteit külön-külön s legelsőbben is a főpapok táborát
határozá megtámadni. Iszonyú volt a viharként rohanó magyar lovasság támadása,
nyilaik zápora tetemes veszteséget okozott a bajorok sűrű soraiban: de e rövid heves
roham az erős fekvésű tábor tömeges ellenállását egyszerre nem bírta megtörni. A
magyarok ekkor, hogy czéljokat érjék, a lassúbb, de biztosabb módhoz folyamodtak.
Egyes kisebb csapatokban véletlenül rohanták meg az ellenséget, s éppen oly gyorsan
száguldottak vissza táborukba, mind roham közben a német táborra, mind
visszavonulásukkor üldözőikre szakadatlan nyilazva. Éjjel nappal, jobbról balról,
mind addig folytak a csatározó támadások, míg az ellenség e folytonos zaklatásban
kifáradva erejét és bátorságát nem vesztette. Ekkor minden oldalról tömeges rohamot
intéztek a lankadt bajorokra, s augusztus 9-dikén a megvívott tábort összetiporták.
Dietmár érsek, Ottó és Zakariás püspökök s több főpapok a viadal helyén halva
maradtak.

Még azon éjjel a legnagyobb csendben átúsztatott a Dunán a magyar hadsereg, s másnap
hajnalban, mielőtt Luitpold a túlparti szerencsétlenségről értesülhetett volna,
ennek táborát is fölveré, zavarba hozá s csaknem egészen megsemmisíté. A fővezéren s
Eisengrin királyi főasztalnokon kívül tizenkilencz bajor főúr esett el a viadalban,
s ezrenként borították a csatatért a németeke tetemei,. kik közül csak kevésnek
sikerült Ensburgba Lajos királyhoz menekülni. A bajor nemesség színe ott veszett.

Harmad nap a hajóhadra került a sor. Ezt a fedező hadosztályok tönkre tétele után
kétségbeesés szállá meg s a magyarok győzelme e napon az előbbieknél még könnyebb
lőn. Sieghard herczeg csak futással menthette meg életét; Rathold, Hattó és Meinhard
a halottak közt maradtak. Így a magyarok három nap három sereg fölött ünnepeltek
tökéletes diadalt.

A koczka fordult s a támadottak támadókká váltak, s nyomon űzték a szétvert hadak
megfutamodott maradványait, melyekkel csaknem egyszerre érkeztek Ennsburg közelébe,
útközben Szent-Pölten monostorát is fölégetve. Lajos király pihent hadaival ellenök
vonula. A tért, melyen a két seregnek találkozni kellett, oldalt erdők szegélyezték,
s ezeket a magyarok szokásuk szerint előre erős csapatokkal rakták meg. A királyi
sereg támadása után a magyar lovasság csakhamar futásnak ered, a németek diadalt
reményelve hévvel nyomulnak utánok, de a mint az erdő mellett elhaladnak, a lesben
álló csapatok borzasztó riadással kitörve, hátba támadják őket. E pillanatban a
futamodók megfordítják lovaikat és sűrű nyilazással fogadják üldözőiket, kik két tűz
közzé szorítva s néhány pillanat alatt bekerítve, fegyvereik csapásai alatt hullanak
el. A király kevesed magával csak nagy bajjal menekülhetett Paussauba." (Szabó
Károly, A magyar vezérek kora 148-154. II. 1892.) Hogy a német hadsereg veresége
teljes volt, azt az egykorú és közelkorú évkönyvírók sem tagadják.

Lajos király már nem mert többé bajor földön tartózkodni. Németország biztosabb
nyugati részébe húzódott. Az Ennsen alól fekvő szép vidék egészen a magyarok
birtokába került s még az augsburgi nagy veszteség után is, egész Géza vezér idejéig
birtokukban maradt. De mégsem lehetett oly nagy csapás Magyarországra az augsburgi
(Lech-mezei) csata, mert a veszteség ellenére jó 100 évig a németek nem háborgatták
többé Magyarországot.


Így verte szét dicső Nagy Árpád Apánk azt az egyesült, támadó német-római
hadsereget, melynek zászlajára az volt írva: a magyarokat meg kell semmisíteni!
Ezzel teremtette meg Árpád végérvényesen az erős Magyar Birodalmat. Általa nyert
szép Hazát az egységes, összetartó és a Vérszerződés Alkotmányával rendezetten
kormányzott Magyar Nemzet.

De nagy áldozatot adtunk ezért! Árpád volt az áldozat, mert belehalt ő is és két
nagy fia is ebben a Magyar Hazát megalapító véres küzdelemben kapott sebeibe.


(Ősi Gyökér, XVI. évf.2./3. sz, 1988; XIX. évf. 2. sz. 1991, Buenos Aires)


* * *


A pozsonyi csatával kapcsolatban két felfogást találunk a magyar történelemírásban.
Az egyik azt állítja, hogy Honalapító Nagy Árpád Apánk és három fia ebben a csatában
esett el. A másik - melynek Szabó Károly (A Magyar vezérek kora, Bp. 1878. c.
munkájában) - ezt a csatát Árpád halála utáninak minősíti.

Árpád elhunyta, s gyermek fiának - Zsoltnak - uralkodásra jutása a legkedvezőbb
pillanatnak látszott Lajos király, illetőleg birodalma kormányzói előtt arra, hogy a
magyaroknak Árpád korában Németországba tett berohanásait megtorolják, s a nyugatot
folyvást rettegtető pogány nemzet erejét egy véletlen csapással megtörjék. Azt
hitték ők, hogy a nagy hódító Árpád elhunytával szelleme is elenyészett, hogy
gyermek fia kormánya alatt a magyar nemzet törzsei - mint a Német Birodalomban éppen
a gyermek Lajos trónralépésekor történt - egymással meghasonlanak és így nem lesznek
képesek őket meggátolni, hogy a nemzet függetlenségét Árpád sírja fölött eltiporják.
De számításukban keserűen csalatkoztak. A magyar törzsek hercegei, a hon
önállóságát, sőt létét fenyegető vész láttára minden magánérdeket félretéve,
közegyetértéssel siettek a hon megmentésére, zászlaik alatt a nemzet minden fia,
mint egy ember kelt fel szabadságát védeni, s a büszke fényes hadsereg, melynek
célja Magyarország leigázása volt, a magyar földön diadal helyett sírját találta.

Bármelyik állásfoglalást fogadjuk el, a pozsonyi csatát ismertető hiteles történelmi
adatok ékesen bizonyítják azt, hogy a Magyar Törzsszövetség által alkalmazott
hadműveleti és harcászati sajátosságok és módszerek messze felülmúlták a germánok
hadviselési próbálkozásait. Szinte megismétlődni látszik az Atilla-i Hun Birodalom
potenciája, mely a hadviselés összes nagy problémáit - mint a központi vezetést, a
felderítést, a seregeknek a legjobb időben való bevetését, átcsoportosítását és az
ellenségnek a meglepését - szinte óramű pontossággal megoldotta, és teljes diadalt
aratott a sokszor nagyobb számú ellenség felett.


(Badiny Jós Ferenc: A sorsdöntő államalapítás, Budapest, 2000, 153-155 o.)


* * *

UGROS... ELIMINADOS ESSE...

A MAGYAROK MEGSEMMISÍTENDŐK...

Ezt a politikát folytatta Nyugat ezerszáz éven át... és mégis élünk!

Államalapító Árpád fejedelem és a Turul nemzetség kijelölte népe számára a helyes
utat. Ezt kell kövessük és továbbra is életben maradunk.

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Reklám

 

 

 

Szövetséget a szkíták úgy kötnek, akivel kötnek: egy nagy cserépedénybe bort öntenek, és azt összekeverik a szövetséget kötők vérével. Előzőleg hegyes késsel megsebzik, vagy karddal kissé megvágják testüket, azután pedig a serlegbe mártanak egy kardot, nyilakat, egy harci fokost, és egy lándzsát, majd hosszasan imádkoznak, azután pedig isznak ők maguk is, akik ily módon szövetséget kötöttek, meg kíséretük legtekintélyesebb tagjai is.

Herodotosz 

 

"Szent László (1077-1095) arcában a pártus királyok arca jön vissza valami egészen
időtlen mélységből... ez nem egy személyes arc, időtlen ez a királyi arc, mely a
királyi szkíta népek körében bukkan fel, és mindig az uralkodó arcvonásait állítja
elénk... Ha valaki egy árpádházi arcába belenézett, ismeretlen érzés és gyönyör
fogta el, mert olyan volt, mint hogyha az emberiség fényteli korszakát látta volna.
Azt az emberi arcot, amely közvetlenül a teremtés második pillanatában készült el.
Ezek nem földi arcú emberek voltak..."

Te vagy mindennek ős életfája , te izzó tűz örök forrata.Kibül ered minden alkota.

Karacsay Kódex

A gének nem hazudnak!!!!!!!

 

 

Grover Krantz nyilatkozta: „A magyarság ősisége egyenesen meglepő; én mezolitikumi nyelvnek találom, amely megelőzi a neolitikumi kort.”[8] Emellett még azt is kijelenti, hogy ha ez igaz, akkor a magyar nyelv tulajdonképpen a legidősebb helybeni nyelv Európában, vagyis az itt élők eredeti nyelve. (Krantz, 72)

http://mek.niif.hu/02600/
02612/02612.pdf

 

ma hírek

http://hunza.mlap.hu/

Hunzákról Hungároknak

Zenit Tv

Kis Hőtérkép Magyarországról

Őfelsége a SZENTKORONA

Katt a nagyításra+

Az Árpád-ház családi(uralkodóházi) címere II. András király 1202. évi aranybullájának hátlapján hétszer vágott háromszögű pajzzsal

 

A csodaszarvas (Szalai András rajza).

The Orion

Vigyáz Reánk!

 

 
Egy az Isten
 
Szavazás
Ez a kérdés már igen régóta aktuális.(sajnos)
Ön szerint meddig kell még gyermekeinknek a hazug finnugorizmust tanulnia ?

Minden úgy jó , ahogy van!
Csak egy óriási civil összefogás árán lehetséges!
Még a jelenlegi kormány alatt eltörlik.
Soha nem fogják megváltoztatni!
A régészet, genetika, néprajz, stb igazolta , hogy a magar ősnép. Azonnal cselekedni kell!
Mi az a finnugorizmus?! Már a finnek sem tanítják!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Bannerem
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Ajánló

 

 

 Free Tibet Banner

 

 


 

 

 

 

 

 

Geo Visitors Map website monitoring

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

 

Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!    *****    ~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~    *****    Rendelj részletes születési horoszkópot,3 éves ajándék elõrejelzéssel. Várlak szeretettel az oldalamon, kattints ide!!!!    *****    3D VIRTUÁLIS VILÁG!REGISZTRÁLJ TÖLSD LE A JÁTÉKOT ÉS ISMERKEDJ VILÁG SZERTE ÚJ EMBEREKKE!CLICKELJ A REGISZTÁLÁSHOZ!!!    *****    Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról