Magyar hit és őstörténet
Menü
 
 
Reklámfal
 
Menü2
 
BÍRÓ LAJOS A MAGYAR JÉZUS, ÉS IZRAEL ELVESZETT TÖRZSEI
 
 
Boltok, kiadók
 
Kultúra
 
Számláló
Indulás: 2006-08-24
 
G-Mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Alapítványok
 
V. MÍTOSZOK ÉS TÖRTÉNELEM
Tartalom

A) AZ AMAZONOK ÉS EMESE

 

Tévedés az, hogy időben egymás után jött létre előbb a matriarchátus, majd a patriarchátus. Ugyanis a magyar népek ősidők óta, kezdettől fogva egyidejűleg éltek hím- és nőelvi törzsekre osztva. A mai magyarság az "apajogú" fekete magyar és az anyajogú szabir (fehér magyar) törzsek egyesüléséből jött létre. Az amazonok híres-hírhedt matriarchális államát az ókori források elsősorban Kis-Ázsiába helyezték. II. Ramszesz például beszámolt a Trója közelében fekvő Müszia (Myzia) királynőjéről, aki "kétélű bárddal felfegyverzett lovas asszonyhadsereg élén" harcolt. (1) A thermódoni amazonok szintén Kis-Ázsiában éltek, a Fekete-tengernél - ők voltak Thalésztrisz királynő amazonjai, akik Nagy Sándorral találkoztak. Strabon említi Szíriában (ahol Emesa város is feküdt!) az emisénos (emisénoi) nevű törzset (Geographika, XVL, 2,10.).

Az amazon név etimológiája tisztázatlan, még a legérdekesebb az összevetése a Hold örmény amisz nevével. (Ez az amazonok Hold-tiszteletét bizonyítaná.) A név aligha az örmény nyelvből ered, hanem inkább átvitt értelemben vált ott a Hold nevévé Emese ősanya nevéből. A szüzesség, a szűzanya tisztelete az ókori szabir népünktől indulhatott el, amit világosan mutat az is, hogy a héber sosanna (magy.: szűzanya) jelentése: liliom, míg a magyar virág szó a latinba virgo alakban, szűz jelentéssel került át. (A szűz szavunk rokon lehet az egyiptomi Ízisz [Észet] istennő nevével is.)

Jézus szűztől való születésének hagyománya is teljesen analóg a szabirok (fehér magyarok) eredetmondájával: abban ugyanis az első embert, Álmost (Ádám) az álmában rászálló turultól, az Égistentől szüli Emese ősanya. Több kopt- keresztény domborművön is sólyom termékenyíti meg a fekvő nőalakot. Szintén ez a jelenet látható a szabir (fehér magyar) készítésű nagyszentmiklósi aranykincs egyik korsóján. A gyermekség örmény könyve című apokrif evangéliumban József vállára Máriával való házasságkötése pillanatában egy galamb szállt le.(2)

Fáy Elek írta nagyszerű magyar őstörténeti művében: "A szemareus Emese város arról a híres betil-leb kövéről volt híres, amelyet Elagabal vagy Heliogabal isten megtestesüléseként tiszteltek. ...A feldíszített követ ábrázoló érmeken a kő felett sasforma madár látható. Ez a sas ábrázolat engem arra a sejtelemre vezet, hogy abban a madárban a mi Emesénk asztúr vagy turul madarát lássam." (3) A szent égi fekete követ eredetileg kabának hívhatták őseink (= keve, köve) és tőlük vették át később az arabok, akiknél a kaba már csak kockát jelent. Ám a magyar nyelvben a kaba egy sólyomfajta neve is! Emese turulja tehát a kabasólyom kellett legyen az őseredeti mítosz szerint. (Érdekes még, és a név magyar származását bizonyítja, hogy a kaba gyökét [kab] megfordítva a bak szavunkat kapjuk. A Bak jegy színe a fekete, dec. 25-e, Dusares, Mithra születésnapja és a karácsony is a Bak jegybe esik. A Bak jegynek pedig a kő az egyik attribútuma!) A magyar (pontosabban: szabir) hagyomány továbbvándorlása jól nyomon követhető. Ugyanis "Dusares szentélyében Petrában" (ma Jordániában van) "hatalmas fekete kőkocka állt, melyre az áldozatok vérét csorgatták s amelynek Kaabuna volt a neve. Ünnepe dec. 25-éne esett." (4) A hagyomány szerint Dusára- Dionüszoszt egy kőlány(!) hozta a világra. (Ez emlékeztet az iráni Mithra Napisten kőből való születésének mítoszára is.) A muzulmán mitológia szerint "Az égből Ádámnak szent fekete követ küldtek, amely számára felépítette a Kábát." (5) Az arabok megőrizték a hagyományt, mely szerint a szent fekete kába az első emberrel, Ádámmal (=Álmos!) van kapcsolatban. Ez tehát még jobban megvilágítja matriarchális szabir törzsünk eredetmondájának (Emese álma) értelmét.

"Emesa városában egy követ imádtak, amelyet a napisten küldött az égből" - írja E. Moscato. - "A Caracalla meggyilkolását követő években az egyre befolyásosabb emesai Héliosz-papok saját képviselőjüket ültették a császári trónra, Varius Avitus Bassianus (Heliogabalus 218-222) személyében. Heliogabalust, azaz Héliosz főpapját A hegy istenének nevezték, ugyanúgy, mint az emesabeli Hélioszt. A szíriai légiók által császárrá kikiáltott Heliogabalus mint imperátor magával vitte a szent követ, de kasztjának nőies öltözéke(!), s a császár botrányos életmódja felbőszítette a katonákat, s 18 éves, amikor családjával együtt meggyilkolják." (6) A császár nőies viseletének az emesai matriarchális hagyományok adhatják meg a magyarázatát, amelyek eszerint még a római császárkorban is elevenek voltak.

 

 

B) HOL VOLT AZ ÉDENKERT?

 

Robert Graves szerint "egyes babiloni zsidók Édent Beth-Édennel [Béth Eden] azonosították (Ámos 1,5; Ezékiel 27,23). Ez nem más, mint az asszír feliratokban előforduló Bit Adini, amely az i. e. X. és IX. században élte virágkorát." (7) Beth- Éden Észak-Mezopotámiában volt, éppen azon a területen, ahol a mardu nevezetű nép élt - a mi mordvin rokonaink ősei, a szabir törzseink közelében, Hárán vidékén. Ez azért fontos, mert a bibliai Édenkert-mítoszban szereplő nevek - és maga a történet is - legjobban a mordvin nyelv és mitológia alapján értelmezhetők. Így az Ádám név a mordvin udem, "udomo" = alvás, álom szóval rokon, az Éva pedig a mordvin ava = anya, asszony megfelelője. A Teremtés könyvében ez olvasható: "Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivelhogy ő lett anyja minden élőnek." (3,20.) Az Ádám név a szabir (fehér magyar) eredetmondában szereplő első ember, Álmos nevének mása (fordítása). Ezt erősíti meg az is, hogy a Teremtés könyvében Ádámról ez áll: "Bocsáta ... az Úr Isten mély álmot az emberre és ez elaluvék." (2,21.) A mitikus fa alatt elalvó hős persze nemcsak a Bibliában szerepel, hanem a magyar és mordvin legendákban és mesékben is. A héberben az adam embert és földet is jelent, fordítva olvasva (mada) viszont a sumér mada = föld, ország szót adja ki (vö.: mordvin moda = föld, talaj, magyar megye stb.).

Az "Éden" szó a héberben gyönyörűség, öröm, élvezet jelentésű. A magyar édes szó jelentése lényegében megfelel az Éden héber értelmének, hiszen az öröm, az élvezet, a gyönyörűség az édesség) fogalmához társul (gondoljunk például az édes élet kifejezésre), ahogy a bánat, a fájdalom a keserűség képzetét idézi fel. (Az Éden gyümölcsöskert volt - és a gyümölcsök az ember legősibb édes táplálékai.)

A mordvinok főistene Niske, azonosítható a sumér Nusku-val, a tűz és a fény istenével, akinek a kultusza az újasszír korban éppen Háránban terjedt el!

Egy mordvin mitológiai ének, "A méh és a tiltott almafa" (8) arról szól, hogy a méhkirálynő (feltehetően az emberi lélek jelképe) a kozmikus méretű almafáról is gyűjteni akart mézet, de Isten azt nem engedte, és hogy a méh ne lásson, mindkét szemét eltakarta. Ez is az Édenkert-történet egy talán még ősibb, rejtélyesebb változata.

Egy mordvin ének szerint a főisten egy almafa alatt hívja össze lakomára az isteneket - ez is emlékeztet a bibliai elbeszélésre: "És meghallák az Úr Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala." (Ter. 3,8.)

 

 

C) Lúz

 

René Guénon A világkirályban külön fejezetet szentel Lúz-nak, a "halhatatlanság hazájának". Szerinte "a számos különböző jelentése miatt figyelmesebb tanulmányozást is megérdemlő lúz szó ... mandulát, kibővítve mandulafát, illetve valaminek a magvát, velejét jelenti. A mag, mivel a legbelsőbb, legrejtettebb, valamint egy teljesen körbezárt részt jelent, a sérthetetlenség képzetét idézi fel. De ez a neve egy sajátos, elpusztíthatatlan testnek is, amit szimbolikusan egy rendkívül kemény csont jelenít meg, s amellyel a test halála után feltámadásáig kapcsolatban marad. Ahogy a mag magába foglalja a csírát s ahogyan a csont tartalmazza a velőt, úgy foglalja magába lúz az individuális létből való kigyógyuláshoz szükséges elemeket." (9) A lúz név mása a magyarban nincs ugyan meg, de a manysiban és a finnben megtalálható: a manysi  lu-, a finn luu jelentése ugyanis: csont. (A manysi lus = rét.) A héber lúz szó a mandulafán kívül mogyorófát is jelent. (10) (Egyébként egy hettita város neve is ez volt.) Jankovics Marcell írja: "Graves ... a mandulát a fanaptárban a bölcsesség mogyorójának (diójának) felelteti meg, aminek a szerdai napot patronáló Merkur volt a gazdája." (11) Egyébként a mandula név is a magyar népnév egyik ókori alakjára, a mandára emlékeztet (= médek), és az ókori Núbiában volt egy Mandulisz nevű Napisten! (12) A mandula ógörög amügdalosz nevében is felismerhető a magyar mag szó. Érdekes, hogy a mogyoró szavunk, mely szinte teljesen egyezik a magyar népnévvel, régebben monyoró alakban is élt. (Ez alátámaszthatja a manysi- magyar és Manasse- Makhir párhuzamot.) A mony a tojás ősi magyar neve volt (v ö.: finn mura = tojás és az egyiptomi Ámon istent az őstojással azonosították!), tehát a tojás is magszimbólum volt eredetileg.

Mivel Áron vesszeje mandula volt, ezért lett a hétágú gyertyatartó (menóra) is egy stilizált virágzó mandulafa. (Móz.II, 25,33.) A menóra lángjai Isten szemeit jelképezik, és a mandulafa termése is szem alakú. Jankovics Marcell írja, hogy minden (izraeli) törzsnek saját szent fája, "fatoteme" volt. L3

A Lúz nevezetű helyen először Ábrám állított oltárt (Ter. 12,8), majd Jákób ott látta meg álmában a létrát, melyen az angyalok jártak fel és le, és elnevezte a helyet Bét-élnek (= Isten háza). Később a Júdától függetlenné vált északi királyság, Izrael legfőbb szent helye lett, ahol Jeroboám felállította az egyik aranyborjú szobrot.(1 Kir. 12,32.) Bétélben négyszarvú oltár állott, ezért írta fenyegetőzve Ámósz próféta: "...megbüntetem Bétélt is oltárai miatt. Letörnek az oltár szarvai és a földre hullanak." (Ám.3,14.)

Lúz-Bétélt tehát ősidők óta az Ég kapujának tekintették. Jákob fejét egy kőre hajtva aludt, mikor a látomása volt; és ennek emlékére állította fel azt a követ azon a helyen (Lúzban) és olajjal szentelte fel. Mivel Jákob neve a magyar boka (török bokáj), bak és bika szavakkal van kapcsolatban, a Kaba (=köve, kova, Keve)-kő elnevezése is őhozzá fűződhet. Hiszen ő volt az első ismert kánaáni kőemlék-állító, és az a kő, amin álmát látta, a híres szegletkő, a föld köldökét is jelképező mennykő (kaba) lehetett, amire valószínűleg esküdtek is az őseink.

Lúz-Bétél tehát az abszolút, a hiteles vallási központja volt Kánaánnak, majd Izrael Királyságnak. Ez is Izrael kiválasztottságát igazolja, amit Júda szeretett volna magának tulajdonítani és kisajátítani. Egyébként a Bírák korában még a frigyládát is Bétélben helyezték el, ami az "Isten házának" rendkívüli tekintélyére vall.

 

JEGYZETEK

1 RÖHL, K. R.: Az amazonok lázadása. Bp., 1986., 54. o.

2 HAINCHELIN,C.: A vallás eredete. Bp., 1954., 124. o.

3 A magyarok őshona. Bp., 1910., 183. o.

4 SZIMONIDESZ L.: Iszlám és buddhizmus. Bp., é. n., 234. o.

5 Mitológiai enciklopédia. Bp., 1988., IL, 540. o.

6 A karácsony "elődei" . (Univerzum folyóirat)

7 Héber mítoszok. Szeged, é. n., 67. o.

8 Földisten lánykérőben. Bp., 1982.

9 A Világkirály. Bp., 1993., 55-56. o.

10 Hebrew Dictionary (Berlin, é. n.), 156. o.

11 A fa mitológiája. Debrecen, 1991., 83. o.

12 Mitológiai enciklopédia. Bp., 1988., L, 455. o.

13 JANKOVICS: I. m., 83. o.

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Reklám

 

 

 

Szövetséget a szkíták úgy kötnek, akivel kötnek: egy nagy cserépedénybe bort öntenek, és azt összekeverik a szövetséget kötők vérével. Előzőleg hegyes késsel megsebzik, vagy karddal kissé megvágják testüket, azután pedig a serlegbe mártanak egy kardot, nyilakat, egy harci fokost, és egy lándzsát, majd hosszasan imádkoznak, azután pedig isznak ők maguk is, akik ily módon szövetséget kötöttek, meg kíséretük legtekintélyesebb tagjai is.

Herodotosz 

 

"Szent László (1077-1095) arcában a pártus királyok arca jön vissza valami egészen
időtlen mélységből... ez nem egy személyes arc, időtlen ez a királyi arc, mely a
királyi szkíta népek körében bukkan fel, és mindig az uralkodó arcvonásait állítja
elénk... Ha valaki egy árpádházi arcába belenézett, ismeretlen érzés és gyönyör
fogta el, mert olyan volt, mint hogyha az emberiség fényteli korszakát látta volna.
Azt az emberi arcot, amely közvetlenül a teremtés második pillanatában készült el.
Ezek nem földi arcú emberek voltak..."

Te vagy mindennek ős életfája , te izzó tűz örök forrata.Kibül ered minden alkota.

Karacsay Kódex

A gének nem hazudnak!!!!!!!

 

 

Grover Krantz nyilatkozta: „A magyarság ősisége egyenesen meglepő; én mezolitikumi nyelvnek találom, amely megelőzi a neolitikumi kort.”[8] Emellett még azt is kijelenti, hogy ha ez igaz, akkor a magyar nyelv tulajdonképpen a legidősebb helybeni nyelv Európában, vagyis az itt élők eredeti nyelve. (Krantz, 72)

http://mek.niif.hu/02600/
02612/02612.pdf

 

ma hírek

http://hunza.mlap.hu/

Hunzákról Hungároknak

Zenit Tv

Kis Hőtérkép Magyarországról

Őfelsége a SZENTKORONA

Katt a nagyításra+

Az Árpád-ház családi(uralkodóházi) címere II. András király 1202. évi aranybullájának hátlapján hétszer vágott háromszögű pajzzsal

 

A csodaszarvas (Szalai András rajza).

The Orion

Vigyáz Reánk!

 

 
Egy az Isten
 
Szavazás
Ez a kérdés már igen régóta aktuális.(sajnos)
Ön szerint meddig kell még gyermekeinknek a hazug finnugorizmust tanulnia ?

Minden úgy jó , ahogy van!
Csak egy óriási civil összefogás árán lehetséges!
Még a jelenlegi kormány alatt eltörlik.
Soha nem fogják megváltoztatni!
A régészet, genetika, néprajz, stb igazolta , hogy a magar ősnép. Azonnal cselekedni kell!
Mi az a finnugorizmus?! Már a finnek sem tanítják!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Bannerem
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Ajánló

 

 

 Free Tibet Banner

 

 


 

 

 

 

 

 

Geo Visitors Map website monitoring

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

 

Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!    *****    ~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~    *****    Rendelj részletes születési horoszkópot,3 éves ajándék elõrejelzéssel. Várlak szeretettel az oldalamon, kattints ide!!!!    *****    3D VIRTUÁLIS VILÁG!REGISZTRÁLJ TÖLSD LE A JÁTÉKOT ÉS ISMERKEDJ VILÁG SZERTE ÚJ EMBEREKKE!CLICKELJ A REGISZTÁLÁSHOZ!!!    *****    Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról