Magyar hit és őstörténet
Menü
 
 
Reklámfal
 
Menü2
 
BÍRÓ LAJOS A MAGYAR JÉZUS, ÉS IZRAEL ELVESZETT TÖRZSEI
 
 
Boltok, kiadók
 
Kultúra
 
Számláló
Indulás: 2006-08-24
 
G-Mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Alapítványok
 
UTÓSZÓ
Tartalom

UTÓSZÓ

 

"...az ő törzsük szent mag lészen!"

Ésaiás könyve, 6,13.

 

A qumráni Henok-könyv szerint Járéd idejében 200 Virrasztó- nak nevezett angyal szállt le a Hermon- hegy csúcsára. Ott esküt tettek és szövetséget kötöttek. A földi nők legszebbjei gyermekeket szültek tőlük, ők lettek az ősidők híres hősei, az "óriások", a Magasok, a Tudás titánjai, az égi titkok ismerői. A Hénok- könyv ugyan őket teszi felelőssé a bűn megjelenéséért, de a Jubileumok Könyve más felfogást közöl: abban a Virrasztók azért jöttek a Földre, hogy az igazságra tanítsák a vízözön előtti emberiséget. Ez az utóbbi változat lehet a régibb és a hiteles, mert más hagyományok is megerősítik. Kétségtelenül ők, az égi Virrasztók, a csillagok fiai tanították meg a magyarok őseit: a mágusokat (vagy magasokat, magosokat), a szabírokat és a káldokat a mennyei titkokra, a mágiára, a bűvölésre, a bűbáj feloldására, varázslatra, stb. Mivel a magyar a világ legősibb kultúraalkotó népe, valóban nem magyarázható mással az eredete, mint a Földre szállt angyalokkal való keveredéssel.

A Mózes II. könyvében elhangzó mondat: "És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép" (19,6), szintén csak az ősmagyarokra illik, csak rájuk vonatkoztatható. E kiválasztottságot Jákob és Mózes áldása egybehangzóan megerősíti, amikor az egyiptomi eredetű józsefi törzset (törzseket) kiemeli a többi közül. Ugyanígy József, az álomlátó és álomfejtő (=mágus!) is kiválasztott (nazir) volt a testvérei között. A magyarok őseinek nevei ezért váltak fogalommá - így az iráni Mágus törzsé, a babiloni Káldoké (=Kaszdimok, Keszed utódai, a Kézd vagy Keszi törzs), és a háráni Szabiroké. Mindeme törzseinket egy isteni kinyilatkoztatás birtokosainak, egy titkos tudás letéteményeseinek tartották az ókorban, ami aligha lehet véletlen egybeesés. A magyar nyelvben még ma is kimutatható az égi eredet, olyan mitológiai-metafizikai tartalmakat hordozó belső összefüggésrendszer, ami mágikus-papi szent nyelvnek mutatja a magyart. Mindezek fényében válik világossá az is, hogy miért csak magyar származásúak lehettek a valóban nagy vallásalapítók: Jézus, Buddha, Mani: angyaloktól származó népből születhettek csak. És ez magyarázza meg, hogy miért üldözték (üldözik) halálra, miért irtották (irtják) az ördögi uralom alatt álló, egyre elsötétedő világban az igazi isten népét. A zsidó és a magyar sors valóban párhuzamos. Mindkét nép ellenségek gyűrűjében él, a két nép e létszáma nagyjából megegyezik. A zsidóság második világháború alatti veszteségét 6 millió főre becsülik, és ugyanennyi magyar gyermeket öltek meg 40 év alatt Magyarországon, ami az egyik legsúlyosabb "égő áldozat" volt eddig a történetünkben. Viszont amíg a zsidók vissza tudták szerezni azt a területet, amit évezredekkel ezelőtt laktak, a magyarok elvesztették azon területeiknek kétharmadát, amelyen évezredek óta folyamatosan laknak. A trianoni diktátum, amelyet az angolszász farizeizmus, a szabadkőműves összeesküvés és a francia szadista perverzió közös rémtettének lehetne mondani, igen régi előzményekre megy vissza. I. István híres mondata, mely szerint "az egynyelvű és egyszokású ország erőtlen" -, diabolikus, kifejezetten ördögi kijelentés volt, amely már magában hordozta Trianon első csíráit.

Várkonyi Nándor Az idő szívverése című tanulmányában a hindu yugák (korszakok) rövid leírását adja. Az egyre rövidülő korok időtartamai, ha istenévekben számoljuk, jól illenek a kb. 12 000 éves emberi történelemre. Összidőtartamuk így számítva megegyezik 12.000 (4X3000) éves iráni világtörténet hosszával. A korszakokat (szintén rövidülő "szürkületi" idők előzik meg és követik. E számítás szerint a Fekete Kor (Kali yuga) Kr. u. 900-ban kezdődött, és egy 100 éves átmeneti idő után, Kr. u. 1000-ben állt be, és 1000 évig fog tartani, tehát Kr.u. 2000-ig, miután egy újabb 100 éves szürkületi időszak jön el, ami a mostanra összesűrűsödő sötétséget már oldani fogja. Új derengés, új hajnal előtt vagyunk tehát, de a sötétség mélyén, amikor még Jézus, a világ világossága el van rejtve. Most tombol a gonosz, ki vagyunk neki szolgáltatva. Mégis hiszek abban, hogy Ésaiás jövendölése amelyben a "szent mag" megmaradását ígérte, az igaz magyarokra, Jézus népére, Izrael "elveszett " maradékára vonatkozik.

E sötét korszak kezdete nem véletlenül esett egybe István király trónra lépésével és Koppány brutális feláldozásával. Az is jelképi értelmű, hogy Jézus kivégzési helyének, a Golgotának a neve magyarul Koponyát jelent, ami a Koppány név alapja is. Ráadásul a négyfelé vágott Koppány testrészeit négy városba vitték kiszegezni, és e városokat egyenesekkel összekötve egy véres Krisztus-kereszt rajzolódik rá Magyarországra. És valóban, a magyarság a győztes álkeresztény gyilkosok által (is) a népek Krisztusává lett. Iszonyatos belviszály, meghasonlottság, idegen rémuralom vette kezdetét Magyarországon. A magyarság azóta süllyed bennszülötté és válik mind idegenebbé a saját hazájában. A XX. század a Sátán teljhatalomra jutásának csak a végkifejlete, de nem a kezdete. Ugyanis István király nem véletlenül nevezte ki utódjának közel ezer éve a hírhedt, gátlástalan velencei kalandor, Orseolo Pétert, aki a magyarok kiirtását és az ország idegenekkel  való betelepítését tervezte és kivitelezte is, külföldi zsoldoskatonáival és papjaival. Magyar nemzeti felkelés söpörte el kétszer is az uralmát (először a valóban szent Aba Sámuel vezetésével) ennek a ránkerőszakolt "emberi" szörnynek.

Kétségtelen tény, évezredek összegződő tapasztalata is mutatja, hogy a Sátán legfőbb céljainak egyike a magyarság elpusztítása. Egyetlen más népet nem nyomtak még így el, nem fosztottak meg ennyire az öntudatától, emlékezetétől, egyetlen más népet nem taszítottak ilyen régóta, ilyen tartósan a szerencsétlenségbe. Nincs még egy nép, amelynek ősi országát egyharmadára zsugorították volna, a legigazságtalanabb módon. A gonoszság pergőtüze zúdul rá a magyarságra, évezredek óta, és ettől milliószámra halnak, nyomorodnak meg népünk szülöttei. Sehol annyi iszákos, lelki és testi beteg, elvált, öreg és öngyilkos nincs a világon, mint Magyarországon, melynek népessége közel húsz éve rohamosan csökken. És azok a kommunista" gazemberek, akik ötven éven át kínozták e népet, az elsikkasztott "rendszerváltás" irányítói és urai lettek, és Marx "Tőkéjéből csak a tőkét tartották meg. A megcsonkított országot alattomosan kiárusították, a bevételt, a júdáspénzt meg ellopták. A magyarságnak már semmije sincs, a maradék ország újra meg van szállva, a nagyhatalmak által megbízott titkosügynök- "politikusai" vezetik, hazaáruló bábpártok élén. A nép tömeggé süllyesztett, magyarságát rég elvesztett többsége pedig megszavazza az új rabtartóit és kizsákmányolóit. Itt már megválasztják magát az Ördögöt is. Az átvedlett kommunisták, akik fél évszázadra olyan légkört teremtettek Magyarországon, "melyben a márvány megrothad" (Hamvas szavai), büntetlenek maradtak, sőt, nyertesek lettek. Mert ez az a korszak, amikor (ismét Hamvast idézve) a zsiványok vannak a szentélyben és a csatornalakók a trónuson ülnek.

Antall idején jelentős szerepük volt a valószínűleg fizetett "antiszemita" provokátoroknak, akiknek állandó "zsidózásával" sikerült kompromittálni, befeketíteni minden magyar nemzeti gondolatot és törekvést. Pedig az úgynevezett antiszemitizmusnak semmi köze nincs a magyar nemzeti gondolathoz és érdekhez. Az antiszemitizmus azért is abszurd fogalom, mert a magyarok (a szabirok) Szem leszármazottai, az igazi szemiták. A magyarellenesség viszont nemcsak valóságos ebben az országban, hanem uralkodó, teljhatalmon lévő irányzat. Mesterségesen, módszeresen szítják a korábban nem jelentős magyar-cigány viszálykodást is, hogy ezzel is fenyegethessék a maradék magyarságot. Etnikai problémát koholnak, pedig a magyar cigányok korábban magyarnak vallották magukat.

Bár a zsidóság a magyarságnak csak mostohatestvére, mégis az ókori együttélés, keveredés miatt sok zsidó ember lehet magyar származású (és érzésű). Jézusnak is volt barátja a zsidók között: a farizeus Nikodémus, aki megpróbálta védeni is őt. A zsidók sem egységesek, ahogy a magyarok sem azok. Ha a zsidóság a legmagasabb rendű hagyományait követné, akkor a zsidó gnózis irányzatain keresztül (esszénizmus, kabbala, haszidizmus) közelíthetne Jézushoz. A magyarságnak nincs hatalma, a testét is szinte már elvesztette, de megmaradt neki a Szent Szellem, Jézus. A zsidóságnak van ugyan hatalma, de hiányzik neki a Messiás. Évezredek viszályain túl csak a kiegyezést, a megbékélést, a szövetséget tartanám jónak a magyarság és a zsidóság között. Mert voltak és remélem, vannak olyan kiváló magyar zsidók, akikben ez az egység, ez a béke megvalósult. Így például Róheim Géza, zseniális néprajzkutatónk emigrált Magyarországról 1938-ban, de a temetésén (1955-ben New Yorkban), mint azt végrendeletében maga kívánta, koporsóját magyar nemzeti színű lobogóval takarták le.

E könyv elején egyik kedves költőm, a magyar-zsidó Füst Milán versét idéztem mottóként, most egy másik magyar zsidó írónk-költőnk, Szép Ernő versét idézem, amit soha nem tudok meghatódás nélkül elolvasni:

 

IMÁDSÁG

 

"Ki ülsz az égben a vihar felett,

Én istenem hallgass meg engemet.

Hozzád megy szívem, itt szavam dadog,

Hazámért reszketek, magyar vagyok.

 

A népekkel ha haragod vagyon,

A magyarra ne haragudj nagyon.

 

Ne haragudj rá, bűnét ne keresd,

Bocsáss meg néki, sajnáljad, szeresd.

Szeresd, vigyázz rá istenem atyám,

El ne vesszen veszejtő éjszakán.

 

Távol népekhez híre el nem ér,

Hogy olyan jó, mint egy falat kenyér,

Hogy nem szokott senkit se bántani,

Lassú dallal szeretne szántani.

 

Édes istenem, te tudod magad,

A bárány nála nem ártatlanabb.

Te tudod ezt a fajtát, mily becses,

Milyen takaros, mily kellemetes.

 

Te látod életét minden tanyán,

Te hallod hogy beszél édesanyám.

Te tudod a barna kenyér ízét,

Te tudod a Tisza sárga vizét.

 

Te tudod hogy itt milyen szívesen

Hempereg a csikó a füvesen.

Tudod a nyáj kolompját, ha megyen,

Édes szőlőinket tudod a hegyen

S keserű könnyeink tudod Uram,

Hogy mennyit is szenvedtünk csakugyan,

S hogy víg esztendőt várunk mindenért

Hisszük hogy lesz még szőlő lágy kenyér.

 

Óh keljetek a magyart védeni

Ti istennek fényes cselédei:

Uradnak mondd el arany arcú Nap,

Mondd el szerelmes délibábodat

Dicsérjed a Balatont tiszta Hold,

Hogy szebb tükröd a földön sohse volt.

 

Csillagok, értünk könyörögjetek:

Kis házak ablakába reszketeg

Szerteszét este mennyi mécs ragyog...

Könyörögjetek értünk csillagok."

 

 

 

 http://www.angelfire.com/realm3/hmult/nepek/mjezus.htm

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Reklám

 

 

 

Szövetséget a szkíták úgy kötnek, akivel kötnek: egy nagy cserépedénybe bort öntenek, és azt összekeverik a szövetséget kötők vérével. Előzőleg hegyes késsel megsebzik, vagy karddal kissé megvágják testüket, azután pedig a serlegbe mártanak egy kardot, nyilakat, egy harci fokost, és egy lándzsát, majd hosszasan imádkoznak, azután pedig isznak ők maguk is, akik ily módon szövetséget kötöttek, meg kíséretük legtekintélyesebb tagjai is.

Herodotosz 

 

"Szent László (1077-1095) arcában a pártus királyok arca jön vissza valami egészen
időtlen mélységből... ez nem egy személyes arc, időtlen ez a királyi arc, mely a
királyi szkíta népek körében bukkan fel, és mindig az uralkodó arcvonásait állítja
elénk... Ha valaki egy árpádházi arcába belenézett, ismeretlen érzés és gyönyör
fogta el, mert olyan volt, mint hogyha az emberiség fényteli korszakát látta volna.
Azt az emberi arcot, amely közvetlenül a teremtés második pillanatában készült el.
Ezek nem földi arcú emberek voltak..."

Te vagy mindennek ős életfája , te izzó tűz örök forrata.Kibül ered minden alkota.

Karacsay Kódex

A gének nem hazudnak!!!!!!!

 

 

Grover Krantz nyilatkozta: „A magyarság ősisége egyenesen meglepő; én mezolitikumi nyelvnek találom, amely megelőzi a neolitikumi kort.”[8] Emellett még azt is kijelenti, hogy ha ez igaz, akkor a magyar nyelv tulajdonképpen a legidősebb helybeni nyelv Európában, vagyis az itt élők eredeti nyelve. (Krantz, 72)

http://mek.niif.hu/02600/
02612/02612.pdf

 

ma hírek

http://hunza.mlap.hu/

Hunzákról Hungároknak

Zenit Tv

Kis Hőtérkép Magyarországról

Őfelsége a SZENTKORONA

Katt a nagyításra+

Az Árpád-ház családi(uralkodóházi) címere II. András király 1202. évi aranybullájának hátlapján hétszer vágott háromszögű pajzzsal

 

A csodaszarvas (Szalai András rajza).

The Orion

Vigyáz Reánk!

 

 
Egy az Isten
 
Szavazás
Ez a kérdés már igen régóta aktuális.(sajnos)
Ön szerint meddig kell még gyermekeinknek a hazug finnugorizmust tanulnia ?

Minden úgy jó , ahogy van!
Csak egy óriási civil összefogás árán lehetséges!
Még a jelenlegi kormány alatt eltörlik.
Soha nem fogják megváltoztatni!
A régészet, genetika, néprajz, stb igazolta , hogy a magar ősnép. Azonnal cselekedni kell!
Mi az a finnugorizmus?! Már a finnek sem tanítják!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Bannerem
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Ajánló

 

 

 Free Tibet Banner

 

 


 

 

 

 

 

 

Geo Visitors Map website monitoring

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

 

Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!    *****    ~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~    *****    Rendelj részletes születési horoszkópot,3 éves ajándék elõrejelzéssel. Várlak szeretettel az oldalamon, kattints ide!!!!    *****    3D VIRTUÁLIS VILÁG!REGISZTRÁLJ TÖLSD LE A JÁTÉKOT ÉS ISMERKEDJ VILÁG SZERTE ÚJ EMBEREKKE!CLICKELJ A REGISZTÁLÁSHOZ!!!    *****    Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról