Magyar hit és őstörténet
Menü
 
 
Reklámfal
 
Menü2
 
BÍRÓ LAJOS A MAGYAR JÉZUS, ÉS IZRAEL ELVESZETT TÖRZSEI
 
 
Boltok, kiadók
 
Kultúra
 
Számláló
Indulás: 2006-08-24
 
G-Mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Alapítványok
 
A Parthus Birodalom történelme - A parthusok más szemszögből

Tartalom

A Parthus Birodalom történelme - A parthusok más szemszögből

Juhász László

Az európai történetírás a parthusokat a rómaiak és a görögök szempontjai szerint ítéli meg. Ez a tanulmány természetesen nem ezeket veszi alapul, hiszen mi, magyarok és hunok egykor a Parthus Birodalom szövetségében éltünk, és minden valószínűség szerint kivettük részünket a birodalom háborúiból. Sokkal reálisabb képet festenek a Parthus Birodalomról az iráni történészek!
A Parthus Birodalom az ő szemükben ugyan idegen uralom, de nem úgy, mint a görög hódítás, és úgy tekintenek a parthus korra, mint mikor egy szövetséges nép segítségével megszabadultak az elnyomástól. A Parthus Birodalom végét a zoroastriánus papság lázadása okozta a perzsa uralkodó osztály anarchiája miatt, de ennek ellenére a perzsákban nincs ellenséges érzület e történelmi periódus iránt.

Az Ashkanid Dynastia hatalomra jutása a perzsák szemszögéből

Kevesebb, mint száz évvel Nagy Sándor halála után tábornokai a birodalmat darabokra törték. A helyi vezetők és a lakosság az összes meghódított tartományban lázadni kezdtek. A legelső és legsikeresebb lázadás Irán északkeleti részén tört ki, a Parthus tartományban, amit ma Tádzsikisztán néven ismerünk. Kr.e. 250 körül Arashk, parthus helyi előkelő felkelést szervezett II. Selucid Antiochus uralma ellen, a szomszédos szkíta törzsekkel szövetkezve.
Arashk a perzsa történészek feltételezése szerint szkíta-parthus keverék volt. Az biztos, hogy az emberek észak-Pátriában közeli kapcsolatban álltak a szkítákkal – többek között a hunokkal és magyarokkal –, akik Mongóliától Magyarországig uralták az Eurázsiai sztyeppét. Ez a szövetség parthusok számára félelmetes harcosok seregét adta.
Arashkot a felkelés megszervezésében bátyja, Teerdaad segítette. A fivérek erőfeszítéseinek mind több és több látható eredménye lett, és 247-re az egész parthus tartományt elfoglalták. Ebben az időben Pátria (amit később Khorasan néven ismernek) magába foglalta Tadzsikisztánt, Türkmenisztánt, Dél-Üzbegisztánt, Nyugat-Afganisztánt és Irán egész északkeleti részét. Arashk alapította (első fővárosa gyanánt) Arashkabadot, más néven Esghabadot vagy Ashabadot, a mai Türkmenisztan fővárosát.
A selucid király a helyi felkelésről értesülve több hadsereget küldött Arashk elfogására, de ezek mind kudarcot vallottak. A kudarcok oka a parthus sereg gerilla stílusú harcmodora és rendkívül erős szkíta lovassága volt.
Kr. e. 211-ben bekövetkezett haláláig Arashk sikeresen felszabadította a korábbi Achaemenida (perzsa)-birodalom egész keleti régióját a Selucidák uralma alól, észak-India kivételével, amit a helyi uralkodók foglaltak vissza. Arashk nemcsak katonai géniusz volt, hanem nagy szervező is, aki képes volt egyesíteni a parthusokat és a különféle szkíta törzseket. Ez utóbbiakat nem olvasztotta be a birodalomba, hanem vérszerződést kötött velük, minek értelmében a szkítáknak mindaddig, míg Arashk leszármazottai ülnek a trónon, a parthusok oldalán kell harcolniuk (a Szasszanida korban faképnél is hagyták a birodalmat)- Olyan nagy tiszteletnek örvendett, hogy a dinasztia további tagjai elismerésük jeléül saját nevük mellé felvették az ő nevét is! Azaz a Parthus Birodalom számára ugyanaz volt, mint Julius Caesar a rómaiaknak. Legalább olyan nagy hódító volt, mint Alexandrosz, ráadásul, neki sokkal erősebb ellenféllel kellett megküzdenie, a görögökkel (Alexandrosz legyőzhetetlennek hitt utódaival), és ő volt, aki elsőként fel mert lázadni a görög uralom ellen!
Ami a dologban roppant szomorú, hogy a perzsák még ismerik Arashk nevét, de még mi, magyarok sem hallunk róla az iskolában egy szót sem – pedig egykoron az oldalán harcoltak őseink, a hunok és a magyarok. Mikor Arashk felkelt a szeleukoszok ellen, a hunok akkor fordultak nyugatra a nagy fal építése miatt, és a magyarokkal együtt, akik az Aral-tó mellékén éltek, ők alkották a szkíta lovasságot a parthusok oldalán.
Ha figyelünk a történetre, ebben is két testvér játszik szerepet, mint a csodaszarvas regéjében. Etele is testvérével együtt akart kormányozni. A rege nem jelenti a nép kettéválását, a testvér-szimbólum az együvé tartozást fejezi ki. E szimbólum eredete egyértelműen babiloni – a két testvér, a két folyó, a Tigris és Eufrátesz – itt pedig a Szír-Darja és Amu-Darja folyók. Az Etele név folyót jelent. Az ő székhelye a Tisza (a Tigris megfelelője) mellett van, testvére Buda – a Duna partján települ le (az Eufrátesz párja). Aki nem hiszi, hogy valamikor a perzsák közelében éltünk és velük harcoltunk, az mondja ki: húsz, száz, ezer, és perzsa eredetű szavakat mond! 20 perzsa nyelven biszt, 100 szád, 1000 pedig hezár. Ezt bármelyik iráni történész megerősíti. De vajon miért pont ezeket a számokat vettük át tőlük? Mert a hun-magyar hadrend ilyen egységekből állt, 20-as osztagokból, 100-as századokból és 1000-es ezredekből! Aki még ezek után is kételkedik, az vessen egy pillantást a Parthus Birodalom térképe melletti szoborfejekre. Mi hozzájuk hasonlítunk, nem a finnekhez, és mi hasonlítunk a legjobban a parthus szoborfejekhez.

Arashk utódai

Sokáig azt tartották, hogy Arashkot Teerdaad, a fivére váltotta a trónon, de az új kutatások szerint a fia, II. Arashk követte. II. Mehrdad (Mithradates), a Nagy uralkodásának kezdetéig, Kr.e. 123-ig, csak annyit tudunk, hogy a parthus királyok, Pheriapit és Phraates folytatták a görögellenes harcot, és újabb területeket hódítottak vissza. II. Mehrdad a legnagyobb ashkanid uralkodóként ismert, nem katonai lángelméje, hanem szervező tevékenysége miatt.
Mehrdad kiterjesztette a törvényeit az egész országra, és hatékony, a korábbi perzsa hagyományokra alapuló adórendszert vezetett be.
Az országot ő is tartományokra (Kheshtarpatsokra) osztotta, élükre kormányzókat nevezett ki. Ő hozta létre a Mehestan parlamentet, amely a régi parthus hagyományokon alapuló intézmény volt, és a király tanácsadó testületeként működött. Mehrdad meghívott minden nemest és helyi hatalmasságot Mehestanba, vagy a nemesek házába.
Ezáltal Mehrdad egyrészt sikeresen ellenőrizte a helyi hatalmasságokat, másrészt megvédte magát az esetleges lázadásoktól, harmadrészt valóban hasznát is vette a tanácsaiknak. Mehrdad a fővárosát Ashkabadból Sad Darvaazebe, Hecatompolisba, Partia központjába helyezte át.
Azaz a parthusoknak is megvolt a maguk Augustus császáruk, Constantinjuk, jóval előbb, mint a rómaiaknak! És mi szégyenszemre még a nevét sem tudjuk!? Ennek valószínű oka az ősi hun-magyar rovásírás emlékeinek megsemmisítése – István által. A Parthus Birodalom sokkal fejlettebb feudális társadalom volt a Krisztus előtti első században, mint a Szent István korabeli Európa. Az ősi jogok – törvények és vallás, amit ő tűzre vettetett, talán egy sokkal fejlettebb világ emlékei voltak, mint amit ő akart megteremteni!

A bagdadi korsó

Ez a Bagdad közelében talált kis korsó arra enged következtetni, hogy Volta nem feltalálta, hanem csak újra felfedezte a galvánikus elemet. Az első leírás a bagdadi korsóról Wilhelm König német régésztől származik 1938-ból. Az nem ismert, hogy maga találta a tárgyat ásatáson, vagy múzeumi tárgyak között akadt rá a Khújut Rabuból, egy Bagdad közeli parthus településről származó korsóra. A cikke 1940-ben látott napvilágot, mikor a világ valami egészen mással volt elfoglalva, mint egy kb. 2000 éves korsó.
Maga a korsó nem különleges, de az igen, hogy egy aszfalt záródugó tartozik hozzá, aminek közepében egy vasrúd található, amit egy rézhenger vesz körül. A második világháború vége után Willard F. M. Gray, a massachusettsi General Electric High Voltage Laboratory munkatársa elkészítette a korsó néhány reprodukcióját. Amikor a korsókat olyan elektrolittal töltötte meg, mint a szőlőlé, a vasrúd és a réz henger között 2 Volt körüli feszültséget mért. Sajnos a Szasszanida-dinasztia épp úgy bánt a parthus emlékekkel, mint Szent István a hun-magyar múlttal – nem ismerjük a parthusok ez irányú tudását. Azt tudjuk róluk, hogy kiváló katonák voltak, és azt is, hogy birodalmukban teljes vallásszabadság volt. Ez biztosíthatta azt a környezetet, melyben a keleti vallások papjai meglepő képességekre tehettek szert. Ugyanis míg más vallások a kereszténységhez hasonlóan irtották a számukra pogány emlékeket, addig a zoroastriánus mágusok igyekeztek tanulni más vallásoktól.

Összecsapás a Római Birodalommal

Mehrdad halálát, Kr. e. 87-et követően a Parthus Birodalom ideiglenesen a káosz állapotába zuhant, mivel Mehrdadnak nem volt egyenes ági örököse. Az utódlásról szóló tanácskozás a bíróságon folyt. A törvény szerint csak az Ashkanid-család tagjaiból lehetett király, de a törvény semmit nem mondott arról, miként válasszák ki közülük a megfelelőt. A birodalom kezdetétől fogva más parthus vezérek választották ki az új uralkodót a királyi családból. Ebben az időben az Arashk-ház több tagja pályázott a trónra, végül III. Farhad (Phraates) lett az egyeduralkodó Kr. e. 70-ben, miután megölte vetélytársait. Farhad fia, II. Orod (Orodes), (Kr. e. 57-38) valószínűleg a legjobban ismert Ashkanid-uralkodó. Az ő uralkodása alatt támadt a Parthus Birodalom nyugati határára Lucius Crassus római konzul, az első triumvirátus tagja, korábban Spartacus legyőzője. A konzul úr azonban elszámította magát! Szíriában a serege vereséget szenvedett, és őt magát is megölte Surena, a parthus hadsereg főparancsnoka. Sajnos a kegyetlen, rabszolgákat keresztre feszítő Crassus nevét is jobban ismerjük, mint Orod vagy Surena nevét, akiknek keze által a jó Isten, Hozmud büntetése elérte a dölyfös rómait.
A Parthus Birodalomban a korát messze megelőzően kialakított feudális rendszer hamarosan a kiskirályok anarchiájához vezetett. (Csakúgy, mint nálunk az Árpád-ház kihalása utáni idők.)
II. Mehrdad és II. Orod uralkodásának dicső napja után a Parthus Birodalom az instabilitás állapotába jutott. A helyi vezetők az Ashkanidok mintájára kezdték kormányozni saját tartományaikat. Néhány kiemelkedő király, mint II. Ardavan (Kr. u. 12-38) és I. Valash (Kr. u. 51-78) uralkodása kivételével a központi hatalom csak báb volt a hat legjelentősebb nemesi család kezében. A helyzet egyre súlyosabbá vált, és III. Valash idejében az ország mélypontra jutott. Ebből a gödörből az egyház emeli ki a birodalmat.
Ez azonban már nem a parthusok regénye, hanem a szkítáké, a miénk.

Juhász László

mariaorszaga

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Reklám

 

 

 

Szövetséget a szkíták úgy kötnek, akivel kötnek: egy nagy cserépedénybe bort öntenek, és azt összekeverik a szövetséget kötők vérével. Előzőleg hegyes késsel megsebzik, vagy karddal kissé megvágják testüket, azután pedig a serlegbe mártanak egy kardot, nyilakat, egy harci fokost, és egy lándzsát, majd hosszasan imádkoznak, azután pedig isznak ők maguk is, akik ily módon szövetséget kötöttek, meg kíséretük legtekintélyesebb tagjai is.

Herodotosz 

 

"Szent László (1077-1095) arcában a pártus királyok arca jön vissza valami egészen
időtlen mélységből... ez nem egy személyes arc, időtlen ez a királyi arc, mely a
királyi szkíta népek körében bukkan fel, és mindig az uralkodó arcvonásait állítja
elénk... Ha valaki egy árpádházi arcába belenézett, ismeretlen érzés és gyönyör
fogta el, mert olyan volt, mint hogyha az emberiség fényteli korszakát látta volna.
Azt az emberi arcot, amely közvetlenül a teremtés második pillanatában készült el.
Ezek nem földi arcú emberek voltak..."

Te vagy mindennek ős életfája , te izzó tűz örök forrata.Kibül ered minden alkota.

Karacsay Kódex

A gének nem hazudnak!!!!!!!

 

 

Grover Krantz nyilatkozta: „A magyarság ősisége egyenesen meglepő; én mezolitikumi nyelvnek találom, amely megelőzi a neolitikumi kort.”[8] Emellett még azt is kijelenti, hogy ha ez igaz, akkor a magyar nyelv tulajdonképpen a legidősebb helybeni nyelv Európában, vagyis az itt élők eredeti nyelve. (Krantz, 72)

http://mek.niif.hu/02600/
02612/02612.pdf

 

ma hírek

http://hunza.mlap.hu/

Hunzákról Hungároknak

Zenit Tv

Kis Hőtérkép Magyarországról

Őfelsége a SZENTKORONA

Katt a nagyításra+

Az Árpád-ház családi(uralkodóházi) címere II. András király 1202. évi aranybullájának hátlapján hétszer vágott háromszögű pajzzsal

 

A csodaszarvas (Szalai András rajza).

The Orion

Vigyáz Reánk!

 

 
Egy az Isten
 
Szavazás
Ez a kérdés már igen régóta aktuális.(sajnos)
Ön szerint meddig kell még gyermekeinknek a hazug finnugorizmust tanulnia ?

Minden úgy jó , ahogy van!
Csak egy óriási civil összefogás árán lehetséges!
Még a jelenlegi kormány alatt eltörlik.
Soha nem fogják megváltoztatni!
A régészet, genetika, néprajz, stb igazolta , hogy a magar ősnép. Azonnal cselekedni kell!
Mi az a finnugorizmus?! Már a finnek sem tanítják!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Bannerem
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Ajánló

 

 

 Free Tibet Banner

 

 


 

 

 

 

 

 

Geo Visitors Map website monitoring

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)