Magyar hit és őstörténet
Menü
 
 
Reklámfal
 
Menü2
 
BÍRÓ LAJOS A MAGYAR JÉZUS, ÉS IZRAEL ELVESZETT TÖRZSEI
 
 
Boltok, kiadók
 
Kultúra
 
Számláló
Indulás: 2006-08-24
 
G-Mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Alapítványok
 
III. ÓKORI FEKETE MAGYAR ORSZÁGOK
Tartalom

 

A) KEVE /HUME/

 

A Babiloni Birodalom idején Huménak (1) nevezték azt a területet Kis-Ázsiában, amit korábban, az asszírok uralma idején Kuénak,(2) és Kevének hívtak. Hume Cilicia babiloni védnökség alatt álló keleti részén volt.(3) Humétól (Kue, Keve) északra terült el az asszír időben Kummuh(u)nak nevezett ország, a későbbi Kommagéné. Ciliciát (Kilikia) nevezték más néven Quénak vagy Kevének. A 2 Krón 1,16-ban olvasható: "Salamon lovai Egyiptomból és Koából valók voltak: a királyi kereskedők pénzért vették őket Koából." Tehát már Salamon korában lótenyésztés folyt Kevében.

Kézai Simon említi Keve és Kadosa hun vezéreket. (4) A Kadosa név az egykor Iránban élt Cadusi (=Kadus-ok) népet is jelölheti. De végső forrása a héber qados szó lehet. A Keve nem hun név, hanem ősmagyar: a kő szavunk -e kicsinyítő képzős alakjából ered. (5) P Mester (Anonymus) együtt említi Szovárdot és Kadocsát Keve várával (6), ami az Al-Duna mellett volt. ("Castrum Keuee"). A Szovárd szintén népnév: a fehér magyarok "szabir" nevének egyik alakja. Az Árpád-korban volt Keve vármegye is Dél-Magyarországon. A megye szavunk eredetileg nemcsak földet, de országot is jelenthetett. (Például Somogyország, ahogy a chanti rokonnyelvben is meg = föld, ország.) Az ókori kis-ázsiai ország nevének Keue, valamint Kue, Koa alakjai egyértelműen a magyar megfelelőikkel állíthatók párhuzamba, és a magyar nyelvből értelmezhetők. A magyar Keve személy- és helynevek tövében "a kő: köv-, régi kev- főnév rejlik."~

Az sem véletlen, hogy Kézai Simon éppen Keve vezér halálával kapcsolatban említette meg, hogy, őt "az országút mentén, ahol kőszobrot emeltek, ünnepélyes körülmények között, a szkíta szokásoknak megfelelően elhantolták". (8) Mivel kun rokonaink állítottak sírszobrokat, ez kétségtelenné teszi, hogy Keve ősi kun-magyar vezér volt.

 

 

B) MUZRI /MUSZRI/

 

A Kevé-nek (Que, Koe) nevezett tartománytól közvetlenül északra feküdt Muszri v Muzri ország, amely például I. Adad-nirari asszír uralkodó feliratában is szerepel: "Mu-uz-ri ország meghódítója, a subarúk tágas országa haderejének szétszórója..." (10) Egyiptom nevét az asszírok ugyanúgy írták, mint Muzriét, ezért a kutatók el sem tudják választani a két ország nevét egymástól. (11) Ez az egyezés aligha véletlen. Egyiptom neve héberül Mizraim. E nevekben közös a három mássalhangzó: M, Z  és R. Ez pedig a magyar népnév gyakori mazar változatának felel meg. Egyiptom ókori Magan neve szintén a magyar népnevet Edézi, Keme neve pedig a kisázsiai Keve és Humé országnevek párhuzama. Kérdés, hogy a kisázsiai őslakosság telepedett-e be Egyiptomba, vagy pedig fordítva: egyiptomi népcsoportok telepedtek be Kis-Ázsiába? A választ a szarvas kultusz eredete adja meg: a szarvas Kisázsiában őshonos, a legrégibb kultikus szarvas-szobrokat is ott találták. A magyar bevándorlás tehát Kis-Ázsiából történt Egyiptomba és valószínűleg Krétára is: a Mén név ugyanis, amely Kréta és Egyiptom mitikus őskirályai neveként is szerepel (Mén, Ménes és Minosz alakban), kis-ázsiai magyar istennévből származik.

 

 

C) KOMMAGÉNE /KUMMUH/

 

A Hunor és Magyar (Magor) ikerpár nevében az -or, ar végződés az úr és er(ő) szavainkkal mutat összefüggést (vö. török er = férfi). A hun és mag nevek még elváltozva is észrevehetően ugyanannak a gyök-szónak a tükör szimmetrikus változatai. A hun eredetileg kun vagy kum lehetett, de élhetett kan és kam, kem alakban is. A kunok másik ősi neve a komán, kumán volt. Anonymus magyar történetében 27-szer említi a Cumanus (Kumán) népnevet. A kumánokat csak a magyarok nevezték kunnak. (12) A kumán (Cumanus) név töve megegyezik a kun népnévvel, és eme ősi kun vagy kum népnév összefügg többek közt a hunnal is. Fáy Elek írta: "... a teremtő és fenntartó minőségének személyesítőjéről: Khun, Khon, Khom, Kám istenről meggyőződésem szerint a kunok vették nevüket. A magyar népnévnek alapul szolgáló mag pedig ... úgy függ össze a kam vagy kun, hun népnévnek alapul szolgáló Kun, Kam vagy Kom istennel, hogy amaz az utóbbinak magva, azaz magzatának is tekintendő." (13)

 

Fáy a Kommagen(e) országnevet is említi, mint a mag és kam népnevek összefüggésének egyik bizonyítékát. (14)

Abu-1-fida 1321-ben tudósított Kummadzar városról, egy olasz minorita ezzel egy időben Cummageria alakban jegyezte fel a város nevét. A Derbend-name szerint Anosarvan perzsa király építette a VI. század első felében. (15)

 

A Kummadzar (Kummageria) név a Kommagénével kétségtelenül összefügg. Mindkettő alapját a kum (kom) és mag népnevek összekapcsolása adja. Ez arra mutat, hogy a kunok és magyarok már az ókorban is együtt éltek Szíria és Kis-Ázsia határvidékén, Kommagéné területén, mint ikertestvér nép. A kunok, azaz kumánok őshazája Kisázsia lehetett, akárcsak a magyaroké, ugyanis az ókori Kappadókiában és Pontusban is volt Komana nevű város, és mindkettő ugyanannak az istennőnek volt szentelve. (16)

A Kárpát-medence elfoglalását a IX. századi fekete magyarok kun testvérnépükkel közösen hajtották végre, mint arról Anonymus tudósít.

Kommagéné korábbi neve Kummuh volt, és az, akárcsak Que (Keve), újhettita állam volt. (17) A Kummuh névalakban még jól látszik, hogy a kum gyök tükörszimmetrikus megkettőzésével képezték az elődeink, ezzel is utalva a mitikus ikerpár-ősök szoros összetartozására. A Hunor- Magor (vagy inkább: Kunor-Magor) páros "szülőhazája" tehát Kommagéné kellett hogy legyen, a fekete magyarok eredetmondája ott született meg. Kommagéné éppen szomszédja volt a Hárán környéki szabir törzseink területének észak és északnyugat felől. Az sem lehet véletlen, hogy Keve, Muzri és Kommagéné (Kummuh) országok és a szabir terület éppen egymás után helyezkedtek el a földrajzi térben, szinte láncolatot alkotva.

Kommagéné több királyát is Sarcosnak hívták, a fővárost is róla nevezték el Samosatának (Szamos-atya?). Ez a név a szem szavunkból eredvén szabirnak tűnik. Különös, hogy éppen a patriarchális Kommagénét vezette Szamos nevű király (Ehhez hasonló megfordítás lehetett az, hogy a fehér-magyarok azaz a szabirok főkirálya pedig a kende volt, Hárán ura pedig Nakhor, ami Nagyúrnak vagy Magornak is olvasható, és így kifejezetten patriarchális, hímelvi név De Egyiptom eredeti Keme=fekete neve is ellentétes a fővárosának Fehér Fal nevével stb. A híres keleti jin-jang ábrára emlékeztet ez: a fekete mező közepén kis fehér mag van, a fehér mező közepén kis fekete mag.)

 

JEGYZETEK

1, A bibliai világ atlasza. Bp., 1994., 35. o. 2 I. m., 34. o.

3 BRIGHT, J.: Izrael története. Bp., 1986., 340. o.

4 A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Bp., 1986., 185. o.

5 I. m., 289.0. (339. jegyzet)

6 I. m., 169. o.

7 Kiss L.: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp., 1980., 534. o.

8 A magyar középkor irodalma. Bp., 1984., 123. o.

9 A bibliai világ atlasza. Bp., 1994., 214-215. o. térképén 10 Ókori keleti történeti chrestomathia. Bp., 1967., 165. o. 11 I. m., u. o.

12 GYÖRFFY György: Anonymus. Bp., 1988. 111. o.

13 FÁY Elek: A magyarok őshona. Bp., 1910., 287. o. 14 FÁY: Lm., u.o.

15 NÉMETH Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. Bp., 1991., 306. o.

16 STRABON: Geographika. XIL, 3,32.

17 KLENGEL,H.: Az ókori Szíria. Bp., 1977., 105. g.

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Reklám

 

 

 

Szövetséget a szkíták úgy kötnek, akivel kötnek: egy nagy cserépedénybe bort öntenek, és azt összekeverik a szövetséget kötők vérével. Előzőleg hegyes késsel megsebzik, vagy karddal kissé megvágják testüket, azután pedig a serlegbe mártanak egy kardot, nyilakat, egy harci fokost, és egy lándzsát, majd hosszasan imádkoznak, azután pedig isznak ők maguk is, akik ily módon szövetséget kötöttek, meg kíséretük legtekintélyesebb tagjai is.

Herodotosz 

 

"Szent László (1077-1095) arcában a pártus királyok arca jön vissza valami egészen
időtlen mélységből... ez nem egy személyes arc, időtlen ez a királyi arc, mely a
királyi szkíta népek körében bukkan fel, és mindig az uralkodó arcvonásait állítja
elénk... Ha valaki egy árpádházi arcába belenézett, ismeretlen érzés és gyönyör
fogta el, mert olyan volt, mint hogyha az emberiség fényteli korszakát látta volna.
Azt az emberi arcot, amely közvetlenül a teremtés második pillanatában készült el.
Ezek nem földi arcú emberek voltak..."

Te vagy mindennek ős életfája , te izzó tűz örök forrata.Kibül ered minden alkota.

Karacsay Kódex

A gének nem hazudnak!!!!!!!

 

 

Grover Krantz nyilatkozta: „A magyarság ősisége egyenesen meglepő; én mezolitikumi nyelvnek találom, amely megelőzi a neolitikumi kort.”[8] Emellett még azt is kijelenti, hogy ha ez igaz, akkor a magyar nyelv tulajdonképpen a legidősebb helybeni nyelv Európában, vagyis az itt élők eredeti nyelve. (Krantz, 72)

http://mek.niif.hu/02600/
02612/02612.pdf

 

ma hírek

http://hunza.mlap.hu/

Hunzákról Hungároknak

Zenit Tv

Kis Hőtérkép Magyarországról

Őfelsége a SZENTKORONA

Katt a nagyításra+

Az Árpád-ház családi(uralkodóházi) címere II. András király 1202. évi aranybullájának hátlapján hétszer vágott háromszögű pajzzsal

 

A csodaszarvas (Szalai András rajza).

The Orion

Vigyáz Reánk!

 

 
Egy az Isten
 
Szavazás
Ez a kérdés már igen régóta aktuális.(sajnos)
Ön szerint meddig kell még gyermekeinknek a hazug finnugorizmust tanulnia ?

Minden úgy jó , ahogy van!
Csak egy óriási civil összefogás árán lehetséges!
Még a jelenlegi kormány alatt eltörlik.
Soha nem fogják megváltoztatni!
A régészet, genetika, néprajz, stb igazolta , hogy a magar ősnép. Azonnal cselekedni kell!
Mi az a finnugorizmus?! Már a finnek sem tanítják!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Bannerem
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Ajánló

 

 

 Free Tibet Banner

 

 


 

 

 

 

 

 

Geo Visitors Map website monitoring

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)