Magyar hit és őstörténet
Menü
 
 
Reklámfal
 
Menü2
 
BÍRÓ LAJOS A MAGYAR JÉZUS, ÉS IZRAEL ELVESZETT TÖRZSEI
 
 
Boltok, kiadók
 
Kultúra
 
Számláló
Indulás: 2006-08-24
 
G-Mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Alapítványok
 
VI. A SZÉKELY KALAND
Tartalom

A magyarnyelvű szkíták törzsei, akik székely (és palóc) nevüket és hagyományaikat mindmáig megőrizték, a Kr. e. VII. században foglalták el a Kárpát-medence és Erdély jelentős részét. De honnan származtak, hol lehetett az őshazájuk? Már Mészáros Gyula 1938-ban megjelent kitűnő, alapos tanulmányában (Kelet-Európa néptörténete II. Chattiak és skythák) bizonyította, hogy a szkíták Kis-Ázsiából (Anatóliából) erednek. Mivel az összes ókori, a magyar törzsekkel és legközelebbi rokonaikkal azonosítható nép Kis-Ázsiában és az úgynevezett Termékeny Félhold területén élt még Kr. e. 1000 évvel is (szabírok, magyarok, kunok, amazonok, mordvinok, marik, manysik, komik stb.), így bizonyos, hogy a székelyek őshazája Kis-Ázsiában volt.

Az úgynevezett "tengeri népek" között említik először a székelyeket az egyiptomi feliratok, "sekeles" néven. (A székely népnév tehát 3300 éve is ugyanúgy hangzott, mint ma - de ugyanez igaz a magyar, a kun (komán], a jász stb. népnevekre is.) Magnus Magnusson írja: "Az ókori Anatólia mai szakértői...így például James Mellaart is, általában úgy látják, hogy valamennyi tengeri népet a hajdan Törökország déli részén és a közelében levő szigeteken élő népekkel kell azonosítani; ezek a Földközi-tenger keleti részét jól ismerő hajósok voltak, akiket az i. e. 13. század vége felé pusztító éhínségek mozdítottak meg. Mellaart a peleszeteket, a sekeles és tjakar népekkel együtt, az egykor a pamphüliai térségben élő lukka (lükiai) néppel azonosítja." (1) Pelesz(et) volt a filiszteusok eredeti neve (róluk kapta a nevét Palesztina); és e név feltűnően hasonlít a pelazgra (Görögország hellének előtti őslakói voltak) és a palócra. A székelyek a palócokkal együtt foglaltak hont a Kr. e. VII. században a Kárpátok között: a két népet nagyon sok rokon vonás köti össze. A palócok a Palos nevű szkíta őstől nyerték a nevüket. Fáy Elek említi, hogy a szikulok főistenei a Palici nevű ikertestvér-istenségek voltak, akiket két róluk Palici-nek elnevezett gyógyerejű tóban is tiszteltek. "...Ezen palici, palica, fálesz, faliszk nevek szolgáltatják a legerősebb bizonyítékot arra, hogy a szikelekben szintén a palócok, pelazgok, filiszteusok rokonait és a mithikus Pálosz szkítha király utódait lássuk." - írta.(2) A filiszteusok (peles/et) a mi palócainkkal azonosak tehát, és közeli rokonai a székelyeknek. Robert Graves írja, hogy "a filiszteusok eredeti hazája Kaftor volt. Ez nem jelenti szükségképpen Kréta szigetét, (egyiptomi nyelven Keftiu), hanem inkább általában az egész minószi kultúra területét, beleértve Kis-Ázsia délnyugati részét." (3) A Kaftor név nemcsak Krétát jelentette, hanem a kis-Ázsiai Kappadókiát is. (4) (E két név első három mássalhangzója: K-F-T és K-P-D megfelel egymásnak.) Valószínű, hogy a peles(et)-palócok Kappadókiából vándoroltak ki, ugyanis a székely őshaza is Kisázsia belsejében, Kappadókia szomszédságában sejthető. Ugyanis már Fáy Elek felhívta a figyelmet arra, hogy "a sakalasa név... meglepően azonosan hangzik a szolimek országa, a későbbi Pizidia Szagalaszusz városának és mezejének a nevével, melyet Líviusz is megemlít.(Lib 38.)" (5)

Az Egyiptom elleni peleset (palóc)-sekeles (székely) támadás kudarcba fulladt; az egyiptomiak győztek. Ellenfeleiket azonban nem semmisítették meg teljesen. III. Ramszesz fáraó azt mondja egyik feliratában: "Foglyul ejtették őket egyszerre, s zsákmányként Egyiptomba vitték; (olyan sokat), mint a partok homokja. Táborokba telepítettem őket... Ifjaik sokan voltak, százezrével. Elláttam őket a kincstárakból és a csűrökből ruhákkal, gabonával minden évben." (6)

A filiszteusokat (pelecet-palócokat) a tjakarokkal és bizonyára a sekeles-székelyekkel együtt III. Ramszesz "az egyiptomi erődítések legénységéül használta fel, különösen a Palesztina tengerparti síkságán futó Via Maris mentén. Így ... az i. e. 12. század elején a filiszteusokat a Negev-sivatagtól Joppáig (a mai Tel-Aviv) a palesztinai partokon sorakozó városokban letelepedve találjuk, tőlük északra pedig Dórban és más kikötőkben a tjakarok rendezkedtek be."

A székely emlékezet megőrizte az egyiptomi-kánaáni Csabán (=Saba, Tchaba) kívül a Csigla-mező emlékét is, ami azonosítható azzal a Ciklag vagy Sildág nevezetű filiszteus várossal, amit Ákis adott a hozzámenekült Dávidnak. Ciklag (Síktag) helye még ismeretlen. Szintén székelynek sejthető Szekhem és Szereda is (az utóbbi név a Csíkszereda székely városnévben őrződött meg.) Szereda a Júdától elszakadt Izrael első királyának, Jeroboámnak a szülővárosa volt, Szekhemet pedig ő tette Izrael Királyság első fővárosává! A fehér magyar (szabir) fővárost is Székes-Fehérvárnak hívták. A székely székek szintén település helyeket jelentenek, akárcsak a zalai szegek (például Zalaegerszeg). A héberben a sechem szó hegyhátat is jelent. (8) A szék "a hatalom ősi szimbóluma, az államiság jelképe. Nyelvünkben ráadásul középpontot is jelent" (akárcsak a mag!), így a tojás szikje esetében. Jelöli a hatalom helyét különböző szóösszetételeinkben, helyneveinkben: például Székesfehérvár, Csíkszék, úriszék, törvényszék, ítélőszék." (9)

A szekelesek vagy szikulusz-ok adták meg Szicília, végleges nevét. Thuküdidész szerint háromszáz évvel a görögök előtt foglalták el a szigetet. Várkonyi Nándor írta: "Minthogy az első hellén gyarmat, Naxosz alapítása i. e. 735-734-ben történt, a szikuluszok foglalása i. e. 1035-1000 közé esik." (10) Fáy Elek: "Szicilia sziget azon őslakói, akik a szigetet az ott előttük szikanoktól elhódították, s akikről a sziget nevét is nyerte: Sziket vagy Szikul neveket viselték. Ez a két népnévalak pedig azonos a mi székelyeink régebbi sziköl, valamint a latinosnak tartott szikul neveivel. Az kétségtelen, hogy Szicíliában már ősidőktől fogva folytak kán és feniciai gyarmatosítások s Bochardt ... a szikulok nevét a kánaáni Eszkol-völgyre vezette vissza, mely Mózes IV könyve 24. versében fordul elő, mint ahonnan az a lemetszett szőlőfürt való volt, amelyet a Kánaánba előre küldött kémek vittek Mózes elé. Bochardt szerint ugyanis a héber eszkol (szótőfürt) szíriai nyelven szegul vagy szegolnak hangzik." (11) Az Eskolvölgy Hebron közelében, attól északnyugatra van.

Tehát a székely nép egy része az egyiptomi kaland és a kánaáni betelepülés után Itália egy részét is meghódította. Itália a nevét "a szikeloszok egyik királya, Italosz után kapta." (12) (Ez az Italosz név feltűnően hasonlít az Etele és az Itil nevekre.)

Az sem lehet véletlen, hogy éppen a székelyeknél terjedt el az ún szombatos vallási felekezet. Ugyanis az ókori Kánaánban a székelyek sokkal erősebb zsidó hatás alá kerültek, mint a magyar és szabir törzsek. A szombatosok "az ótestamentumi könyvekre támaszkodtak, számos zsidó szokást, ünnepet, liturgikus cselekményt vezettek be közösségeik életébe. Gyülekezeteik elsősorban Udvarhelyszék és Marosszék székely lakossága között gyökeresedtek meg." (13)

 

JEGYZETEK

1 Ásóval a Biblia nyomában. Bp., 1985., 110. o.

2 A magyarok őshona. Bp., 1910., 108. o.

3 Héber mítoszok. Szeged, é. n., 157. o.

4 Hebrew Dictionary. (Berlin, é. n.), 150. o. 5 FÁY: I. m., 105. o.

6 MAGNUS Magnusson: I. m., 111. o. 7 I. m., 111. o.

8 Hebrew Dictionary., 350. o.

9 Jelképtár. Bp., 1990., 201. o.

10 Sziriat oszlopai. Bp., 1972., 235. o. 11 I'' ÁY: I. m., 104. o.

12 Sziriat oszlopai., 235. o.

13 Néprajzi lexikon., 5.köt. Bp., 1982., 80. o.

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Reklám

 

 

 

Szövetséget a szkíták úgy kötnek, akivel kötnek: egy nagy cserépedénybe bort öntenek, és azt összekeverik a szövetséget kötők vérével. Előzőleg hegyes késsel megsebzik, vagy karddal kissé megvágják testüket, azután pedig a serlegbe mártanak egy kardot, nyilakat, egy harci fokost, és egy lándzsát, majd hosszasan imádkoznak, azután pedig isznak ők maguk is, akik ily módon szövetséget kötöttek, meg kíséretük legtekintélyesebb tagjai is.

Herodotosz 

 

"Szent László (1077-1095) arcában a pártus királyok arca jön vissza valami egészen
időtlen mélységből... ez nem egy személyes arc, időtlen ez a királyi arc, mely a
királyi szkíta népek körében bukkan fel, és mindig az uralkodó arcvonásait állítja
elénk... Ha valaki egy árpádházi arcába belenézett, ismeretlen érzés és gyönyör
fogta el, mert olyan volt, mint hogyha az emberiség fényteli korszakát látta volna.
Azt az emberi arcot, amely közvetlenül a teremtés második pillanatában készült el.
Ezek nem földi arcú emberek voltak..."

Te vagy mindennek ős életfája , te izzó tűz örök forrata.Kibül ered minden alkota.

Karacsay Kódex

A gének nem hazudnak!!!!!!!

 

 

Grover Krantz nyilatkozta: „A magyarság ősisége egyenesen meglepő; én mezolitikumi nyelvnek találom, amely megelőzi a neolitikumi kort.”[8] Emellett még azt is kijelenti, hogy ha ez igaz, akkor a magyar nyelv tulajdonképpen a legidősebb helybeni nyelv Európában, vagyis az itt élők eredeti nyelve. (Krantz, 72)

http://mek.niif.hu/02600/
02612/02612.pdf

 

ma hírek

http://hunza.mlap.hu/

Hunzákról Hungároknak

Zenit Tv

Kis Hőtérkép Magyarországról

Őfelsége a SZENTKORONA

Katt a nagyításra+

Az Árpád-ház családi(uralkodóházi) címere II. András király 1202. évi aranybullájának hátlapján hétszer vágott háromszögű pajzzsal

 

A csodaszarvas (Szalai András rajza).

The Orion

Vigyáz Reánk!

 

 
Egy az Isten
 
Szavazás
Ez a kérdés már igen régóta aktuális.(sajnos)
Ön szerint meddig kell még gyermekeinknek a hazug finnugorizmust tanulnia ?

Minden úgy jó , ahogy van!
Csak egy óriási civil összefogás árán lehetséges!
Még a jelenlegi kormány alatt eltörlik.
Soha nem fogják megváltoztatni!
A régészet, genetika, néprajz, stb igazolta , hogy a magar ősnép. Azonnal cselekedni kell!
Mi az a finnugorizmus?! Már a finnek sem tanítják!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Bannerem
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Ajánló

 

 

 Free Tibet Banner

 

 


 

 

 

 

 

 

Geo Visitors Map website monitoring

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)