Magyar hit és őstörténet
Menü
 
 
Reklámfal
 
Menü2
 
BÍRÓ LAJOS A MAGYAR JÉZUS, ÉS IZRAEL ELVESZETT TÖRZSEI
 
 
Boltok, kiadók
 
Kultúra
 
Számláló
Indulás: 2006-08-24
 
G-Mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Alapítványok
 
SÁMSON, PÉLEG ,PENIÉL,LAKHAI ROI, ÁBRAHÁM
Tartalom

SÁMSON

 

A Sámson név a Nap magyar eredetű héber nevéből (semes) származik. A Napot és a Holdat őseink az Égisten szemeinek tartották (v ö.: például magyar szem, chanti sem, manysi sam = Auge.).

Miután Sámson feltárta titkát Delila előtt (hogyha megnyírják, akkor elhagyja az ereje), Delila "elaltatta őt az ő térdein, és előhívott egy férfiút, és lenyíratta az ő fejének hét fonatékát." (Bir. 16,19.)

A manysi Napistenről, a világügyelő férfiról azt mondják a manysi énekek, hogy "az ő hajfürtjeinek erejénél fogva van nyár, van tél." A Nap sugarait az északi manysik a "nap hajfürtjeinek" nevezték. A manysi énekekben az Égatyát és más isteneket is "hét hajfonatos fejű"-ként emlegetik.

 

 

PÉLEG

 

Hogy a Teremtés könyvének legrégibb részei eredetileg nem héber nyelven lehettek írva, arra az egyik példa Péleg neve. Róla ugyanis a következőket olvashatjuk (Mózes I.10,25.): "Hébernek is lett két fia: az egyiknek neve Péleg, az ő idejében osztatott el a föld." A Péleg név tehát a féllel, a felosztással kapcsolatos. A magyar fél szó megfelelője a manysiban pili, a chantiban pelek.

JÁKOB Izrael (Is-ra-il) másik neve, Mózes I. könyve szerint (25, 26) "kezével Ézsau sarkába fogódzva" született, azért nevezték Jákóbnak. A Jákób nevet a héber aqeb = sarok, talp szóból vezették le, de emlékeztet e név a finn falka ( láb, talp) szóra is. A Jákob megfordítva: bokáj, ez pedig a magyar boka szó megfelelője (az ótörök bokaj is bokát jelent). Az aqeb szó sem héber, hiszen az óegyiptomi ageb = térd (mind az aqeb-nek, mind az ageb-nek tükörszimmetrikus alakja a magyar boka).

Az Ézsau név talán kapcsolatos a finn esz- (= elő-, valamint az esi-isa = ős, ősapa (isa = apa, atya) szavakkal - ugyanis Ézsau volt az elsőszülött és őt követte Jákób.

 

 

PENIÉL

 

Jákób történetében más nevek is magyarázhatók a magyar és más rokon nyelvek alapján. "Nevezé azért Jákób annak a helynek nevét Peniélnek: mert látám az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. És a nap felkél vala rajta, amint elméne Peniél mellett..." (Móz.I.32,30-31.)

A Peniél névben a peni a magyar fény és nap, a finn panu = tűz, láng és az óegyiptomi benn = fény-isten, benn = hajnalcsillag (Vénusz) szavakkal mutat kétségtelen rokonságot. A rejtélyes küzdelem, melyet Jákób folytatott az ismeretlennel, a magyar ősmesék azon párbajaira emlékeztet, amelyekben a hős a gonosz ellenféllel birokra kél, és egymást derékig vágják a földbe. Jákób ellenfele félt a virradattól, tehát a sötétséggel állt kapcsolatban. Jákób pedig a vele folytatott küzdelem által érdemelte ki új, a Napra, a napkeltére utaló nevét, az Izraelt. (Egyébként meséinkben is szerepel Hajnal nevű hős.)

 

 

LAKHAI ROI

 

A próféták neve kezdetben Izraelben roé volt. "És nevezé Hágár az Úrnak nevét, aki ő vele szólott vala: Te vagy a látomás Istene. Mert monda: Avagy nem e helyen láttam a látomás után? Annak okáért nevezé azt a forrást Lakhai Rói forrásának..." (Móz.L,16,13-14.)

A rói (róé) szó a látóval (azaz táltossal), a látomással kapcsolatos. A magyar révül, rejt szavak fő jelentése "lélekben való elragadtatás", és egy közös rév-, réj tőre vezethetők vissza. (A franciában is réve = álom).

A rév-, rej- szavunk ugor eredetű (azaz magyar- manysi), ami ismét csak megerősíti, hogy laktak a törzseink Kánaánban. A Lakhai Rói név tehát a révület helyét jelenti.

 

 

ÁBRAHÁM

 

Izrael ősatyja, Ábrahám (Ábrám) a Teremtés könyve szerint a mezopotámiai Ur-Kaszdim (a káld Ur) városából származott és az észak-mezopotámiai Hárán (Harrán, Carrhae) városon keresztül ment a családjával Kánaán földjére. Ez azért lényeges, mert Ur város sumér lakói, akár a későbbi káldok ural- altáji eredetűek voltak. Harrán lakói pedig szabiroknak nevezték magukat,  (10) ez pedig a fehér magyarok és manysik közös neve volt. (A magyarokat ezért hívták Szabartoinak, a Szibéria név pedig az oda vándorolt manysik és chantik régi szabir nevéből ered.)

Ábrám (később: Ábrahám) szülőföldje valószínűleg az észak-mezopotámiai Ura város lehetett (v ö. a magyar Ura helységnévvel). "Ábrahám nemzetséglistája alapján meghatározható az a terület is, ahonnan az első ősatya származott: a felsorolás (Gen. 10:32) személynevei - Hárán, Nákhor, Terah, Peleg, Szerug, Re'u ugyanis valójában olyan földrajzi neveket takarnak, amelyek Észak-Mezopotámiában, ... az Eufrátesz mellékfolyói, a Hábur és a Balih vidékén lokalizálhatók." (11)

Talán a héber népnév is (melyet az ókorban habiru alakban is használtak) kapcsolatos a Habúr folyónévvel, amely kétségtelenül magyar (finnugor) eredetű, akárcsak a mellékfolyójának a Halá neve: a magyar hab megfelelői a manysi khump és kup = hullám, komi gyba-v = lubickol, mordvin kumbo-ldo = hullámzik, finn kumpua- = buggyan. A bibliai hagyomány szerint tehát Izrael (Jákób) ősei Mezopotámiából vándoroltak ki. " E hagyomány alapja, a Teremtés 1-11. fejezete számtalan megdöbbentő hasonlóságot mutat a mezopotámiai hagyománnyal, kevés visszhangot találunk azonban hozzá Sziria-Palesztina korai irodalmában." (12)

Hogy Ábrám és Jákób (Izrael) a jellegzetes kánaáni ősvallást követték, nem pedig valamiféle zsidó (júdai) hitet, erre néhány példa a Teremtés könyvéből:

"Ábrahám pedig tamariskusfákat ültete Beérsebában és segítségül hívá ott az örökkévaló Úr Istennek nevét." (21,33) "Megrémüle annak okáért és monda: Mily rettenetes ez a hely, nem egyéb ez, hanem Istennek háza és az égnek kapuja. És felkele Jákób reggel és vevé azt a követ, melyet feje alá tett vala, és oszlopul állító fel azt, és olajat önte annak tetejére." (28, 17-18.)

Mózes V. könyvében, ami már nyilván nagyobb részben zsidó eredetű, ilyen tilalmak találhatók: "Ne plántálj magadnak berket semmiféle fából... Oszlopot se emelj magadnak, amit gyűlöl az Úr..." (16, 21-22.) SAUL

Izrael első királya (Kr. e. 1030-1000 körül) magyar származású és nevű volt. Róla csak a Sámuel-könyvek számolnak be, ezeket pedig átdolgozták a júdaisták, a júdai Dávidnak, Saul ellenfelének az igazolása és Saul elvettetésének megokolása érdekében.

Saul Kis fia volt, a Kis pedig az egyik leggyakoribb magyar családnév. Különös, hogy a bibliai szöveg Saul magasságát emeli ki szépsége mellett: "ő nála Izrael fiai közül senki sem volt szebb, vállától felfelé magasabb vala az egész népnél." (Sám..I.9,2.) Baráth T. a Saul nevet a "szál" (szálmagas, szálas) szavunkkal egyeztette, ami találó etimológia. Saul feltűnő magassága ugyanis apja kicsiségével (Kis = kicsi, alacsony), illetve apja nevének kicsi jelentésével összefüggésben lehet.

De a Saul név "lélektől megszállott", avagy "szellemtől megszállott" emberre is utalhatott. Ez esetben neve a magyar szél szóból származhatott (amely átment a germán nyelvekbe is: német Seele, angol soul = lélek). A szél szavunkból képeztetett a szellő és a szellem is. Saul háromszor is kapcsolatba került valamilyen szellemmel, ill. magával a Szent Lélekkel is: "És amikor elmenének ama hegyre, ime a prófétáknak serege vele szembe jöve, és az Istennek lelke ő reá szálla, és prófétála ő közöttük." (Sám. L,10,10.) Később állítólag "az Úrnak lelke eltávozék Saultól, és gonosz lélek kezdé gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett." Ez a részlet a júdaisták önleleplezése is: hiszen Jahvét, az Urat emlegetik, mint a gonosz lélek küldőjét! Már a névhasználat is mutatja e szövegrész eredetét: Isten (Él) helyett Ur-at (Jahvét) említ a történet Saul ellenes, Dávid-(azaz Júda-) párti írója. A harmadik esetben Saul megidézteti az endóri halottlátó asszonnyal Sámuel szellemét. (Sám.,I,28.)

 

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Reklám

 

 

 

Szövetséget a szkíták úgy kötnek, akivel kötnek: egy nagy cserépedénybe bort öntenek, és azt összekeverik a szövetséget kötők vérével. Előzőleg hegyes késsel megsebzik, vagy karddal kissé megvágják testüket, azután pedig a serlegbe mártanak egy kardot, nyilakat, egy harci fokost, és egy lándzsát, majd hosszasan imádkoznak, azután pedig isznak ők maguk is, akik ily módon szövetséget kötöttek, meg kíséretük legtekintélyesebb tagjai is.

Herodotosz 

 

"Szent László (1077-1095) arcában a pártus királyok arca jön vissza valami egészen
időtlen mélységből... ez nem egy személyes arc, időtlen ez a királyi arc, mely a
királyi szkíta népek körében bukkan fel, és mindig az uralkodó arcvonásait állítja
elénk... Ha valaki egy árpádházi arcába belenézett, ismeretlen érzés és gyönyör
fogta el, mert olyan volt, mint hogyha az emberiség fényteli korszakát látta volna.
Azt az emberi arcot, amely közvetlenül a teremtés második pillanatában készült el.
Ezek nem földi arcú emberek voltak..."

Te vagy mindennek ős életfája , te izzó tűz örök forrata.Kibül ered minden alkota.

Karacsay Kódex

A gének nem hazudnak!!!!!!!

 

 

Grover Krantz nyilatkozta: „A magyarság ősisége egyenesen meglepő; én mezolitikumi nyelvnek találom, amely megelőzi a neolitikumi kort.”[8] Emellett még azt is kijelenti, hogy ha ez igaz, akkor a magyar nyelv tulajdonképpen a legidősebb helybeni nyelv Európában, vagyis az itt élők eredeti nyelve. (Krantz, 72)

http://mek.niif.hu/02600/
02612/02612.pdf

 

ma hírek

http://hunza.mlap.hu/

Hunzákról Hungároknak

Zenit Tv

Kis Hőtérkép Magyarországról

Őfelsége a SZENTKORONA

Katt a nagyításra+

Az Árpád-ház családi(uralkodóházi) címere II. András király 1202. évi aranybullájának hátlapján hétszer vágott háromszögű pajzzsal

 

A csodaszarvas (Szalai András rajza).

The Orion

Vigyáz Reánk!

 

 
Egy az Isten
 
Szavazás
Ez a kérdés már igen régóta aktuális.(sajnos)
Ön szerint meddig kell még gyermekeinknek a hazug finnugorizmust tanulnia ?

Minden úgy jó , ahogy van!
Csak egy óriási civil összefogás árán lehetséges!
Még a jelenlegi kormány alatt eltörlik.
Soha nem fogják megváltoztatni!
A régészet, genetika, néprajz, stb igazolta , hogy a magar ősnép. Azonnal cselekedni kell!
Mi az a finnugorizmus?! Már a finnek sem tanítják!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Bannerem
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Ajánló

 

 

 Free Tibet Banner

 

 


 

 

 

 

 

 

Geo Visitors Map website monitoring

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

 

Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!    *****    ~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~    *****    Rendelj részletes születési horoszkópot,3 éves ajándék elõrejelzéssel. Várlak szeretettel az oldalamon, kattints ide!!!!    *****    3D VIRTUÁLIS VILÁG!REGISZTRÁLJ TÖLSD LE A JÁTÉKOT ÉS ISMERKEDJ VILÁG SZERTE ÚJ EMBEREKKE!CLICKELJ A REGISZTÁLÁSHOZ!!!    *****    Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról